Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-71: Spolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města, darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Telč

ZK-03-2018-71.pdf, ZK-03-2018-71pr01.doc , ZK-03-2018-71pr02.pdf , ZK-03-2018-71pr03.pdf , ZK-03-2018-71pr04.doc

Číslo materiálu 71
Číslo jednací ZK-03-2018-71
Název Spolupráce Kraje Vysočina a města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby školství na území města, darování hmotných nemovitých věcí v k.ú. a obci Telč
Zpracoval P. Kolář, K. Ubr, O. Králík
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 4
Popis problému

Materiál řeší návrh na uzavření smluv souvisejících se společným postupem Kraje Vysočina a  města Telč při rekonstrukci hřiště pro potřeby krajem zřízené střední školy (Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, dále také „Škola“) a základní školy zřízené městem a s tím související převod nemovitostí do vlastnictví města Telč.

Zastupitelstvo kraje projednalo usnesením č. 0419/05/2017/ZK ze dne 12. 9. 2017 rámec spolupráce s městem při rekonstrukci sportoviště:

 • investorem bude město,
 • kraj daruje městu potřebné pozemky,
 • kraj poskytne městu finanční prostředky do výše max. 9 mil. Kč (a to z prostředků odvedených z fondu investic Školy do rozpočtu kraje),
 • dojde k dohodě mezi městem Telč a Krajem Vysočina o podmínkách používání hřiště Gymnáziem Otokara Březiny a Střední odbornou školou Telč po dokončení jeho rekonstrukce.

Město dokončilo zpracování stavebního projektu (rozpočet je podkladem k dotační smlouvě), předložilo žádost o poskytnutí dotace (příloha materiálu ZK-03-2018-71, př. 2), byly projednány a dořešeny stavby stojící na krajských pozemcích a bylo dohodnuto znění smluv mezi krajem a  městem.

Návrh řešení

V souladu s výše uvedenými jednáními předkládá OŠMS zastupitelstvu kraje k projednání návrhy smluv mezi krajem a městem:

Dále OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout převést darem:

 • pozemek par. č. 609/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3895 m2, jehož součástí je stavba hřiště a stavba hřiště umělého povrchu pro skok vysoký;
 • pozemek par. č. 609/7 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 240 m2, jehož součástí je stavba běžecké dráhy;
 • pozemek par. č. st. 2181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.;

včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci Telč.

Tyto nemovitosti budou využity pro realizaci rekonstrukce sportoviště. Jejich darování do vlastnictví města bylo jako záměr schváleno usnesením zastupitelstva kraje 0419/05/2017/ZK. Situace předmětných pozemků a fotodokumentace stavby je obsahem materiálu ZK-03-2018-71, př. 3.

Záměr darování předmětných nemovitostí na úřední desce krajského úřadu byl zveřejněn dne 8.  3. 2018, sejmuto bylo 9. 4. 2018.

Součástí návrhu usnesení je i schválení dodatku č. 19 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč, kterým budou předmětné nemovitosti vyjmuty z hospodaření této příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0790/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Pro finanční krytí bude třeba schválit rozpočtové opatření v orgánech kraje, kterým bude zvýšena příjmová část (o odvod z fondu investic u Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč) a výdajová část rozpočtu kraje, kapitola Školství, mládeže a sportu na poskytnutí dotace městu Telč.

Návrh usnesení rozhoduje
 • uzavřít smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a městem Telč dle materiálu ZK-03-2018-71, př. 1;
 • uzavřít smlouvu o poskytnutí dotace městu Telč dle materiálu ZK-03-2018-71, př. 2;
 • převést darem:
  • pozemek par. č. 609/6 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 3895  m2, jehož součástí je stavba hřiště a stavba hřiště umělého povrchu pro skok vysoký;
  • pozemek par. č. 609/7 ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o výměře 240  m2, jehož součástí je stavba běžecké dráhy;
  • pozemek par. č. st. 2181 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 20 m2, jehož součástí je objekt občanské vybavenosti bez č.p./č.e.;

včetně součástí a příslušenství, vše v k.ú. a obci Telč z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;

schvaluje

dodatek č. 19 Zřizovací listiny Gymnázia Otokara Březiny a Střední odborné školy Telč dle materiálu ZK-03-2018-71, př. 4.

Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor majetkový (30. 6. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 6. 2018)
Termín 30. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz