Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-72: Partnerské smlouvy v rámci projektu Učíme se ze života pro život

ZK-03-2018-72.pdf, ZK-03-2018-72pr01.doc , ZK-03-2018-72pr02.docx , ZK-03-2018-72pr03.docx

Číslo materiálu 72
Číslo jednací ZK-03-2018-72
Název Partnerské smlouvy v rámci projektu Učíme se ze života pro život
Zpracoval J. Hadravová, L. Líbalová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 3
Popis problému

Jedná se o uzavření partnerských smluv s Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací a se školami, jež budou finančními partnery kraje v projektu s názvem „Učíme se ze života pro život“ reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále také „projekt“).

Bylo ukončeno věcné hodnocení projektu. Pro vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace je nezbytné předložit mimo jiné i partnerské smlouvy dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-03-2018-72, př. 2 a  ZK-03-2018-72, př. 3. Částky uvedené v materiálu ZK-03-2018-72, př. 1 jsou stanoveny na základě míry zapojení partnerů a v souladu s podmínkami realizace projektu.

Návrh řešení

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje Zatupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout uzavřít partnerské smlouvy v rámci projektu "Učíme se ze života pro život" s partnery uvedenými v materiálu ZK-03-2018-72, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-03-2018-72, př. 2, s Projektovou kanceláří dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-03-2018-72, př. 3.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0787/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.
Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít partnerské smlouvy v rámci projektu "Učíme se ze života pro život", reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008656 financovaného z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání s partnery uvedenými v materiálu ZK-03-2018-72, př. 1 dle vzoru uvedeném v materiálu ZK-03-2018-72, př. 2 a Projektovou kanceláří Kraje Vysočina, příspěvkovou organizací, dle vzoru uvedeném v materiálu  ZK-03-2018-72, př. 3.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 31. 8. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz