Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-73: Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2018

ZK-03-2018-73.pdf, ZK-03-2018-73pr01.xls , ZK-03-2018-73pr02.xls , ZK-03-2018-73pr03.doc

Číslo materiálu 73
Číslo jednací ZK-03-2018-73
Název Přímé výdaje na vzdělávání na rok 2018
Zpracoval M. Krčmová, Z. Nevrkla, A. Vlachová
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 3
Popis problému

Materiál podává informaci o objemu prostředků přímých výdajů na vzdělávání a jejich rozpisu v roce 2018.

Ze státního rozpočtu se poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost škol a školských zařízení zřizovaných obcemi, svazky obcí nebo kraji na platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, výdaje na nezbytné zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle zákona poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání (dále jen přímé výdaje na vzdělávání).

Krajský úřad v přenesené působnosti podle § 161 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), prostřednictvím krajských normativů a v souladu se zásadami stanovenými MŠMT rozepisuje a poskytuje přímé výdaje na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení. O rozpisu a přidělení finančních prostředků následně informuje zastupitelstvo kraje.

Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání z úrovně MŠMT na rok 2018 pro jednotlivé kraje byl proveden normativní metodou prostřednictvím republikových normativů na jedno dítě, žáka, studenta v jednotlivých věkových kategoriích 3-5 let, 6-14 let, 15-18 let, 19-21 let a 3-18 let v krajských zařízeních pro výkon ústavní výchovy (dětských domovech). Pro rok 2018 byly republikové normativy upraveny: povýšeny zejm. o prostředky určené na krytí zvýšených platových tarifů od 1. 7., resp. 1. 11. 2017, které byly v roce 2017 řešeny účelovými rozvojovými programy a sníženy z titulu financování společného vzdělávání prostřednictvím vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.

Takto stanovený rozpočet byl dále navýšen o prostředky na úhradu podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, které školy vykázaly a začaly poskytovat v roce 2017 a které poskytují i v roce 2018 (jedná se o personální podpůrná opatření v běžných třídách a věcná podpůrná opatření ve všech třídách i školách). Tímto rozpisem MŠMT stanovilo pro Kraj Vysočina objem přímých neinvestičních výdajů na vzdělávání na rok 2018 ve výši 5 268 394 724 Kč. Do konce přechodného období stanoveného vyhláškou 27/2016 Sb., tj. do 31. 8. 2018 bude MŠMT provádět krajům další úpravy rozpočtu dle údajů o podpůrných opatřeních a jejich normované finanční náročnosti vykázaných školami v běžných třídách (personální podpůrná opatření) a v běžných i speciálních třídách (věcná podpůrná opatření).

  1. OŠMS stanovil v souladu s vyhláškou MŠMT č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, krajské normativy, rezervu před dohodovacím řízením a provedl normativní rozpis přímých výdajů na vzdělávání jednotlivým právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení včetně dohodovacího řízení.
  2. V souvislosti s podporou společného vzdělávání byly ze strany MŠMT již provedeny dvě úpravy rozpočtu přímých výdajů v celkové výši 2 621 527 Kč. OŠMS těm školám, které vykázaly poskytování podpůrných opatření, upravil rozpočet k 1. 2. 2018 (podpůrná opatření vykázaná v roce 2017), k 28. 2. 2018 (podpůrná opatření vykázaná v měsíci lednu 2018) a k 16. 3. 2018 (podpůrná opatření vykázaná v měsíci únoru 2018).

K 6. 4. 2018 činí objem přímých výdajů na vzdělávání celkem 5 271 016 251 Kč.

Z objemu přímých výdajů na vzdělávání včetně prostředků na podpůrná opatření (u dotčených škol) bylo rozepsáno celkem 5 212 198 206 Kč, v tom školám a školským zařízením zřizovaným Krajem Vysočina celkem 1 378 712 387 Kč a školám a školským zařízením zřizovaným obcemi celkem 3 833 485 819 Kč.

Zbývající částka ve výši 58 818 045  Kč je zatím v souladu s metodikou MŠMT nerozepsána v rezervě.

Informace o normativním rozpisu přímých výdajů na vzdělávání je obsahem materiálu ZK-03-2018-73, př. 3.

Návrh řešení

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2018-73, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2018-73, př. 2.

Finanční prostředky budou poskytovány právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení v termínech a částkách stanovených v rozhodnutích MŠMT.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0780/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení bere na vědomí

rozpis účelových prostředků na úhradu přímých výdajů na vzdělávání právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizuje kraj dle materiálu ZK-03-2018-73, př. 1 a právnickým osobám vykonávajícím činnost škol a školských zařízení, které zřizují obce dle materiálu ZK-03-2018-73, př. 2.

Odpovědnost Odbor školství, mládeže a sportu
Termín 15. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz