Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-74: Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – příprava projektů

ZK-03-2018-74.pdf

Číslo materiálu 74
Číslo jednací ZK-03-2018-74
Název Prostorové podmínky pro zajištění školských poradenských služeb v Havlíčkově Brodu a v Třebíči – příprava projektů
Zpracoval J. Hadravová, V. Švarcová, K. Ubr
Předkládá J. Fialová
Počet příloh 0
Popis problému

Materiál řeší návrh postupu při zajištění prostorových podmínek pro pracoviště Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Vysočina v Havlíčkově Brodu a Třebíči s využitím prostředků IROP.

Kraj Vysočina zřizuje Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Vysočina (dále také „PPP a SPC“), které zajišťuje poradenské služby v oblasti podpory vzdělávání žáků a žákyň se speciálními vzdělávacími potřebami. Územní dostupnost služeb zajišťují především pracoviště v okresních městech. V souvislosti s novými předpisy pro zajišťováním vzdělávacích služeb pro handicapované žákyně a žáky dochází ke zvýšení počtu zaměstnanců PPP a SPC.

V Havlíčkově Brodu je PPP a SPC umístěna ve dvou pracovištích. PPP je ve vilce v majetku kraje v ulici Nad Tratí 335, SPC je v pronajatých prostorách v centru města. Pro zajištění synergie obou pracovišť je potřebné umístění do jedné budovy. OŠMS projednával s OM možnost úpravy vilky Nad tratí pro sestěhování a zajištění potřebných prostor (kromě poradenských kanceláří zcela chybí např. terapeutická místnost pro práci s klienty a menší učebna pro komunikaci s  výchovnými poradci a učiteli). Umístění všech potřebných prostor by bylo řešitelné vysokou (dvoupatrovou) nástavbou na vilu, což je nereálné jak z hlediska statického, tak z pohledu vlivu na okolní vilovou zástavbu a odstupy od sousedních nemovitostí a jejich zastínění. Z tohoto důvodu hledal OŠMS společně s OM jiné varianty pro zajištění prostor. Prověřovali jsme celkem tři alternativy: vila v ulici U Panských (nyní v užívání Domova pro seniory Havlíčkův Brod), domov mládeže Kyjovská (v užívání Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod) a dlouhodobě nevyužívaná budova ve vlastnictví města Havlíčkův Brod v ulici U Trojice. Z uvedených variant je prioritní budova U Panských (výhodou je zejména vnitřní členitost vily, celkový technický stav budovy, bezbariérovost, možnost čerpat prostředky IROP). Varianta Kyjovská by kromě jiných nevýhod vyžadovala obnovení kapacity domova mládeže v ulici Bratříků, což nelze financovat z  IROP. V budově U Trojice má město jiný investiční záměr. V případě přijetí varianty U  Panských OŠMS počítá po dohodě s OSV s tím, že by část prostor sloužila jako archiv pro domov pro seniory. Vilku v ulici Nad Tratí 335 bude po přestěhování možné opustit a nabídnout k jinému využití nebo k prodeji. Varianta U Panských závisí na rozhodnutí o komplexním řešení prostor Domova pro seniory Havlíčkův Brod. Pokud by budova U Panských nebyla pro potřeby PPP a SPC uvolněna, bude OŠMS pracovat s variantou úprava domova mládeže Kyjovská.   

V Třebíči je PPP a SPC umístěna v prostorách v nájmu a pronajímatel nám již nemůže poskytnout další prostory. Z tohoto důvodu jsme s OM i v tomto případě hledali jiné prostory v majetku kraje. Prověřovali jsme dvě varianty – vila v areálu nemocnice (nyní slouží jako pracoviště dialýzy) a dvě budovy v areálu střední školy SPŠ Třebíč v ulici Demlova. Z uvedených variant je prioritní budova v areálu nemocnice (výhodou je zejména vnitřní členitost vily). Varianta je projednaná s OZ – budova by měla být uvolněna cca na podzim 2018. Tato varianta rovněž umožní nerozdělovat areál Demlova a po přestěhování do nové budovy B SPŠ Třebíč jej nabídnout k prodeji jako celek.

Prostorové nároky jsou v obou pracovištích přibližně stejné:  12 - 14 místností pro odborné pracovníky, 1 místnost pro sociální pracovnici, 1 místnost terapeutická, 1 místnost pro práci se skupinou (např. přednášky), čekárna pro klienty + herna pro malé děti, sociální zázemí (kuchyňka, WC), prostor pro spisovnu – archiv, bezbariérovost, rozvod datových sítí. Velmi hrubý (orientační) odhad nákladů na každou z rekonstrukcí činí 20 mil. Kč.

Situace v Jihlavě je již v řešení (projekt IROP je schválen, nyní čekáme na vydání rozhodnutí o  financování). Rozšíření kapacit v dalších dvou městech (Žďár nad Sázavou a Pelhřimov) nyní OŠMS nepředpokládá, resp. bylo řešeno již dříve.

Návrh řešení

OŠMS navrhuje po projednání s OM a projektovou kanceláří využít pro řešení prostorových podmínek pracovišť Havlíčkův Brod a Třebíč prostředky z připravované výzvy IROP speciálně určené pro budování kapacit školských poradenských zařízení (a mimo to také pro budování odborných učeben „speciálních“ škol zřízených podle § 16 školského zákona). Výzva zatím není vyhlášena a jsou předběžně diskutované některé parametry, které se však ještě mohou měnit (max. podpora z IROP 35 mil. Kč, spolufinancování 10 %). Předpokládá se průběžná výzva (uspějí dříve předložené žádosti, pokud budou splňovat podmínky výzvy a kritéria hodnocení). Vyhlášení se předpokládá v srpnu 2018 a otevření příjmu žádostí v září 2018. OŠMS pokládá zaměření výzvy za mimořádné, vzniklo na základě opakovaných požadavků z terénu (dopad nových předpisů na zvyšování počtu poradenských pracovníků a s tím související prostorové nároky).

Vzhledem k omezenému časovému prostoru OŠMS navrhuje společně s OM a projektovou kanceláří připravit pro každé z obou měst stavební projekt a projektovou žádost a předložit k projednání orgánům kraje k rozhodnutí o dalším postupu.

Pro zadání zpracování stavební dokumentace je potřebné uvolnit pro odbor majetkový potřebné prostředky, a to ve výši 1 mil. Kč pro každé město. Vzhledem k záměru financovat rekonstrukce z IROP, je k tomu navrženo schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účty určené na financování projektů ve výši max. 1 mil. Kč.

OŠMS vložil základní (výchozí) informace o obou projektech do zásobníku akcí.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0779/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

 

Odbor ekonomický

Předložené projektové záměry nejsou uvedené ve střednědobém výhledu rozpočtu Kraje Vysočina na roky 2018 až 2020. Podle údajů v zásobníku akcí bude rozpočet každého projektu cca 21 mil. Kč, spoluúčast kraje se předpokládá ve výši 10% z uznatelných výdajů. Na zpracování projektové dokumentace stavby je požadována pro každý projekt částka 1 milion Kč.

Odbor sociálních věcí

Stanovisko je součástí samostatného materiálu předkládaného OSV radě kraje na jednání č. 14/2018 dne 30. 4. 2018, pod názvem "Návrh zajištění provozu Domova pro seniory Havlíčkův Brod po dokončení přístavby v areálu nemocnice".

Odbor zdravotnictví

souhlasí s navrženým řešením – využití uvolněné vily v Nemocnici Třebíč, příspěvkové organizaci, pro PPP a SPC.

Odbor majetkový

Bere materiál na vědomí.

Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace

Doporučuje oba projekty k předložení do IROP.

Návrh usnesení schvaluje
  • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště Havlíčkův Brod“ ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace stavby; částka bude uvolňována dle potřeby;
  • převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na zvláštní účet určený na financování projektu „PPP a SPC Vysočina rekonstrukce budovy pro pracoviště v Třebíči“ ve výši 1 mil. Kč na zpracování projektové dokumentace stavby; částka bude uvolňována dle potřeby.
Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor majetkový (30. 9. 2018), Odbor školství, mládeže a sportu (30. 9. 2018), Projektová kancelář Kraje Vysočina, příspěvková organizace (30. 9. 2018)
Termín 30. 9. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz