Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-75: FOND VYSOČINY – grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2018“

ZK-03-2018-75.pdf, ZK-03-2018-75pr01.DOC

Číslo materiálu 75
Číslo jednací ZK-03-2018-75
Název FOND VYSOČINY – grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2018“
Zpracoval A. Pohanová
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu plnění opatření Programu prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 určeného pro neziskové organizace, obce a školy s maximální podporou 150 tis. Kč na jeden projekt.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina schválilo na svém zasedání dne 12. 12. 2017 usnesením č. 0536/07/2017/ZK Program prevence kriminality Kraje Vysočina na rok 2018 (dále jen „Program“). Program obsahuje řadu opatření, jejichž realizátorem by měly být, vedle Kraje Vysočina, Policie ČR, obcí a škol, i neziskové organizace Kraje Vysočina, působící v oblasti prevence kriminality. Vzhledem k tomu, že se jedná o organizace, jejichž činnost je hrazena ze získaných prostředků, byla i opatření v  Programu, na jejichž plnění se neziskové organizace budou podílet, formulována ve smyslu podpory jejich činnosti zaměřené na konkrétní projekty prevence kriminality. 

Při plnění těchto opatření půjde zejména o odbornou práci s pachateli a potenciálními pachateli trestných činů, oběťmi a potenciálními obětmi trestných činů, pro kterou nemá Kraj Vysočina kapacity. Jedním ze zdrojů financování projektů prevence kriminality a podpory činnosti organizací a institucí v této oblasti je i Fond Vysočiny.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2018“ (příloha č. ZK-03-2018-75, př. 1) v objemu 1,3 mil. Kč na podporu plnění opatření obsažených v Programu.

Podpora je určena neziskovým organizacím, obcím a školám Kraje Vysočina. Realizací projektů z oblasti sociální prevence je sledováno snížení (omezení) trestné činnosti páchané na seniorech, pod vlivem alkoholu, násilné trestné činnosti, trestné činnosti spojené počítačovou kriminalitou, trestné činnosti spojené s majetkovými a úvěrovými podvody ad. Cílem je také motivace k práci s recidivisty, občany vracejícími se z výkonu trestu odnětí svobody, nepřizpůsobivými obyvateli a  k pomoci obětem trestných činů.

Projekty sociální prevence zahrnují aktivity ovlivňující proces socializace a sociální integrace jedince a aktivity zaměřené na změnu nepříznivých společenských a ekonomických podmínek, které jsou považovány za klíčové příčiny páchání trestné činnosti.

Ve srovnání s grantovým programem vyhlášeným v roce 2017 nedochází k zásadním změnám.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 4. 2018 a usnesením č. 0710/13/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor informatiky

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02535.

Odbor regionálního rozvoje

Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Návrh usnesení vyhlašuje

grantový program „PREVENCE KRIMINALITY 2018“ dle materiálu ZK-03-2018-75, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2018“ ve složení:

ČSSD -

KDU-ČSL -

ODS -

KSČM -

SPV –

ANO 2011 -

SPD + SPO -

  • ..................... předsedou řídicího výboru grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2018“;
  • garantem grantového programu „PREVENCE KRIMINALITY 2018“ odbor sekretariátu hejtmana a zástupce garanta Bc. Andreu Pohanovou s právem hlasovacím a Ing. Jana Murárika s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost rada kraje (15. 5. 2018), Odbor sekretariátu hejtmana (30. 4. 2018)
Termín 15. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz