Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-76: FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY 2018"

ZK-03-2018-76.pdf, ZK-03-2018-76pr01.doc , ZK-03-2018-76pr02.DOC

Číslo materiálu 76
Číslo jednací ZK-03-2018-76
Název FOND VYSOČINY - grantový program "EDICE VYSOČINY 2018"
Zpracoval J. Panáčková, J. Zadražilová
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu ediční a publikační činnosti s vazbou na kulturu a historii určeného pro neomezený okruh žadatelů s maximální podporou 100  tis. Kč na jeden projekt. Grantový program Edice Vysočiny byl vyhlášen naposledy v roce 2016 a vzhledem k velké poptávce žadatelů o vydávání publikací bylo navrženo v letošním roce jeho opětovné vyhlášení.

Návrh řešení

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina připravil k vyhlášení grantový program v objemu 1,2 mil. Kč na podporu edičních počinů s vazbou na kulturu a historii dle materiálu ZK-03-2018-76, př. 1. Výzva programu doznala některých změn, zejména ve specifických kritériích, byly upraveny uznatelné a neuznatelné náklady. Změny jsou obsaženy ve změnovém režimu v materiálu ZK-03-2018-76, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0766/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky Statutu účelového Fondu Vysočiny a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02545.

komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů

Komise kultury, cestovního ruchu a vnějších vztahů projednala a usnesením č. 06/02/2018/Kkcrvv doporučuje zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program "EDICE VYSOČINY 2018".

Návrh usnesení vyhlašuje

grantový program „EDICE VYSOČINY 2018“ dle materiálu ZK-03-2018-76, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor grantového programu „EDICE VYSOČINY 2018“ ve složení:

ČSSD -

KDU-ČSL -

ODS -

KSČM -

SPV –

ANO 2011 -

SPD + SPO -

  • ……………………… předsedou řídicího výboru grantového programu „EDICE VYSOČINY 2018“,
  • garantem grantového programu „EDICE VYSOČINY 2018“ odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu a zástupce garanta Janu Zadražilovou s právem hlasovacím a Jaroslavu Panáčkovou s právem poradním;

souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 31. 12. 2019

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz