Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-77: FOND VYSOČINY – grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018

ZK-03-2018-77.pdf, ZK-03-2018-77pr01.docx , ZK-03-2018-77pr02.docx

Číslo materiálu 77
Číslo jednací ZK-03-2018-77
Název FOND VYSOČINY – grantový program ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018
Zpracoval L. Hrůza, D. Vichr
Předkládá P. Pacal
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o návrh na vyhlášení grantového programu na podporu zvýšení konkurenceschopnosti malých podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení a souvisejících technologických rozvodů s maximální dotací 150 tis. Kč na jeden projekt. Podpora malých podniků je významná pro jejich schopnost udržet zaměstnanost a také jejich flexibilitu. V souladu se schválenou alokací Fondu Vysočiny je navržen objem finančních prostředků pro tento grantový program ve výši 10 mil. Kč.

Návrh řešení

Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhuje vyhlásit grantový program na podporu zvýšení konkurenceschopnosti podniků na Vysočině formou příspěvku na pořízení strojů nebo strojních zařízení a souvisejících technologických rozvodů v oblasti zpracovatelského průmyslu a stavebnictví dle materiálu ZK-03-2018-77, př. 1. Byla použita nová šablona Výzvy, dále bylo doplněno nové kritérium týkající se zaměstnávání osob se zdravotním postižením, upraveno specifické kritérium c) sektor podnikání dle odvětvové klasifikace CZ-NACE a specifické kritérium d) podíl nezaměstnaných osob (proběhla aktualizace dle statistických dat). Změnový dokument je obsahem materiálu ZK-03-2018-77, př. 2.

Stanoviska rada kraje
Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 30. 4. 2018 a usnesením č. 0818/14/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení. Odbor regionálního rozvoje

Předložený grantový program je plně v souladu s Programem rozvoje Kraje Vysočina. Grantový program splňuje podmínky "Statutu účelového Fondu Vysočiny" a obsahuje informace pro vyhlášení grantového programu obsažené v článku 7 bodu 3) pod písm. a) - písm. o) tohoto Statutu. Odbor regionálního rozvoje vydává stanovisko, že předložený grantový program je po formální stránce způsobilý k vyhlášení.

Odbor informatiky

Dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID FV02564.

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 Zastupitelstva Kraje Vysočina

Výbor regionálního rozvoje, MA 21 na svém jednání dne 23. 4. 2018 doporučil zastupitelstvu kraje vyhlásit grantový program „ROZVOJ PODNIKATELŮ 2018“.

Návrh usnesení vyhlašuje

grantový program „Rozvoj podnikatelů 2018“ dle materiálu ZK-03-2018-77, př. 1;

jmenuje
  • řídicí výbor grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2018“ ve složení:

ČSSD -
KDU-ČSL -
ODS -
KSČM -
SPV -

ANO 2011 -

SPD + SPO -

  • .............. předsedou řídicího výboru grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2018“;
  • garantem grantového programu „Rozvoj podnikatelů 2018“ odbor regionálního rozvoje a zástupce garanta Luďka Hrůzu s právem hlasovacím a Mgr. Dušana Vichra s právem poradním;
souhlasí

s uzavřením pracovněprávního vztahu mezi krajem a členy zastupitelstva, kteří jsou členy řídicího výboru;

pověřuje

radu kraje, aby v případě rezignace člena řídicího výboru jmenovala náhradníka.

Odpovědnost rada kraje, Odbor regionálního rozvoje
Termín 15. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz