Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-79: Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Lhotice u Jemnice

ZK-03-2018-79.pdf, ZK-03-2018-79pr01.pdf

Číslo materiálu 79
Číslo jednací ZK-03-2018-79
Název Uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě - k. ú. Lhotice u Jemnice
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Materiál řeší vyřazení krajské silnice III/15219 ze sítě krajských silnic na území Kraje Vysočina a její darování do vlastnictví obce Lhotice včetně pozemků silnicí zastavěných.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny vytipovala silnice, které nemají charakter silnic II. a III. třídy a naopak svým charakterem naplňují znaky místních komunikací. Jednou z těchto silnic je silnice III/15219 v k.ú. Lhotice u Jemnice. Touto silnicí je zastavěn pozemek par. č. 826/7 a část pozemku par. č. 826/5  v k. ú. Lhotice u Jemnice. Vzhledem ke skutečnosti, že silnicí je zastavěna pouze část pozemku par. č. 826/5, zajistí OM vyhotovení geometrického plánu na oddělení požadované části silnice. Silnice III/15219 byla v minulosti opravena a obec vyslovila souhlas s převzetím do svého vlastnictví. OM se opětovně v roce 2017 obrátil na obec Lhotice s dotazem, zda si převezme tuto silnici do svého vlastnictví a informoval jí o jednotlivých krocích, které převodu budou předcházet. Obec Lhotice souhlasila s převzetím silnice do svého vlastnictví.

Návrh řešení

OM navrhuje silnici III/15219 včetně zastavěných pozemků v k.ú. Lhotice u Jemnice převést do vlastnictví obce Lhotice. Silnice slouží převážně pro potřebu místní dopravy a nenaplňuje znaky silnice III. třídy. Z tohoto důvodu je třeba silnici nejprve vyřadit z krajské silniční sítě a poté uzavřít darovací smlouvu s obcí Lhotice.

Zákonnou podmínkou pro vyřazení komunikace ze silniční sítě  je dle ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikací, v platném znění, uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o převodu vlastnického práva k dotčené komunikaci a komunikací zastavěných pozemků mezi stávajícím vlastníkem a budoucím vlastníkem. Po uzavření této smlouvy předloží OM odboru dopravy a silničního hospodářství k rozhodnutí žádost o vyřazení silnice III/15219 ze silniční sítě. Po právní moci tohoto rozhodnutí bude mezi Krajem Vysočina a obcí Lhotice uzavřena darovací smlouva, kterou do vlastnictví obce Lhotice bude převedeno těleso komunikace včetně součástí a příslušenství a pozemky komunikací zastavěné.

Zveřejnění záměru darování silnice III/15219 a silnicí zastavěných pozemků na úřední desce krajského úřadu proběhlo ve dnech 5. 4. - 7. 5. 2018.

Návrh usnesení předpokládá vyhradit si pravomoc rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Lhotice  a rozhodnout uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a obcí Lhotice na převod silnice III/15219 včetně součástí a příslušenství a pozemků touto silnicí zastavěných z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lhotice.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 3. 4. 2018 a usnesením č. 0590/11/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Ktrajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Třebíč navrhla vyřazení této komunikace ze sítě krajských silnic a její převod z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lhotice.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uzavřením smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/15219 a pozemků touto silnicí zastavěných v k. ú. Lhotice u Jemnice z vlastnictví kraje do vlastnictví obce Lhotice.

 

Návrh usnesení si vyhrazuje

v souladu s ustanovením § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě na převod silnice III/15219;

rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina na straně budoucího dárce a  obcí Lhotice na straně budoucího obdarovaného na převod  silnice III/15219 včetně součástí a  příslušenství a pozemků par. č. 826/7 – ost. plocha, silnice o výměře 2 768 m2   a části pozemku par. č. 826/5  - ost. plocha, silnice zastavěného tělesem silnice III/15219 v k. ú. Lhotice u Jemnice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Lhotice.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 7. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz