Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-80: Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě

ZK-03-2018-80.pdf, ZK-03-2018-80pr01.pdf , ZK-03-2018-80pr02.pdf , ZK-03-2018-80pr03.pdf , ZK-03-2018-80pr04.doc

Číslo materiálu 80
Číslo jednací ZK-03-2018-80
Název Prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 4
Popis problému

Jedná se o uzavření Dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené na prodej nemovitých věcí v k. ú. Daňkovice a k. ú. Sněžné na Moravě, tj. nemovitostí bývalého Sanatória Buchtův kopec.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0223/01/2018/ZK ze dne 6. 2. 2018 rozhodlo úplatně převést nemovitosti dle materiálu ZK-01-2018-35, př. 2, včetně součástí a příslušenství, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví společnosti B.R.A. Technology, IČO 02337100, se sídlem Studánková 514, Újezd, 149 00 Praha 4, za kupní cenu 18 150 000 Kč.

Kupní smlouva na prodej nemovitostí, dle materiálu ZK-03-2018-80, př. 1, byla s kupujícím uzavřena dne 14. 2. 2018. Úhrada části kupní ceny ve výši 17 850 000 Kč byla dle Čl. III. kupní smlouvy sjednána v termínu do 60 kalendářních dnů od podpisu kupní smlouvy na účet Kraje Vysočina, tj. v termínu do 15. 4. 2018.

Kupující dne 12. 4. 2018 požádal o prodloužení termínu splatnosti kupní ceny ve výši 17 850 000 Kč včetně prominutí sankce za nedodržení podmínek kupní smlouvy, žádost je obsahem materiálu ZK-03-2018-80, př. 2. Dále kupující dne 26. 4. 2018 uhradil na účet Kraje Vysočina částku 300 000 Kč.

Návrh řešení

Závazek úhrady kupní ceny ve stanovené výši a termínu nebyl ze strany kupujícího splněn.

Dle společného jednání s kupujícím dne 2. 5. 2018 a zápisu z tohoto jednání, který je obsahem materiálu ZK-03-2018-80, př. 3, byly projednány a upřesněny podmínky možného prodloužení termínu úhrady části kupní ceny ve výši 17 850 000 Kč, včetně sdělení kupujícího, že dne 26. 4. 2018 uhradil na účet prodávajícího částku 300 000 Kč, tj. smluvní pokutu, na kterou prodávajícímu vznikl nárok z důvodu neuhrazení kupní ceny dle podmínek uzavřené kupní smlouvy ze dne 14. 2. 2018. Vzhledem ke společnému zájmu smluvních stran k naplnění podmínek kupní smlouvy a realizaci prodeje nemovitostí bývalého areálu Sanatória Buchtův kopec, kupující souhlasí s úpravou a doplněním smluvních podmínek uzavřené kupní smlouvy ze dne 14. 2. 2018 formou uzavření dodatku č. 1 kupní smlouvy, dle materiálu ZK-03-2018-80, př. 4.

Dodatkem č. 1 kupní smlouvy se navrhuje prodloužení termínu splatnosti části kupní ceny do 30. 6. 2018 a současně se sjednává smluvní pokuta ve výši 300 000 Kč v případě nezaplacení kupní ceny v tomto termínu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 5. 2018 a usnesením č. 0861/15/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít dodatek č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 14. 2. 2018 mezi Krajem Vysočina na straně prodávajícího a společností B.R.A. Technology, IČO 02337100, se sídlem Studánková 514, Újezd, 149 00 Praha 4 na straně kupujícího dle materiálu ZK-03-2018-80, př. 4.

Odpovědnost rada kraje, Odbor majetkový
Termín 15. 5. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz