Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2018-81: Vyjmutí nemovitých věcí z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou

ZK-03-2018-81.pdf, ZK-03-2018-81pr01.doc

Číslo materiálu 81
Číslo jednací ZK-03-2018-81
Název Vyjmutí nemovitých věcí z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou
Zpracoval J. Kalina, V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Usnesením 1393/25/2017/RK rozhodla rada kraje o pokračování investiční přípravy a následné realizaci záměru akce "Výstavba výjezdové základny Ledeč nad Sázavou" z vlastních zdrojů kraje. Pro realizaci tohoto záměru byl vybrán pozemek st. par. č. 647 o výměře 231 m2, jehož součástí je budova s č. p. 564 - objekt k bydlení v k. ú. a obci Ledeč nad Sázavou,  vedeného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Havlíčkův Brod na LV č. 272.  S těmito nemovitostmi dosud hospodaří Gymnázium, Střední odborná škola a Vyšší odborná škola Ledeč nad Sázavou.  Pro výstavbu výjezdové základny je již vydáno stavební povolení a OM předpokládá se zahájením stavby v červnu - červenci t. r.

Podle zpracované projektové dokumentace a stavebního povolení bude stávající budova čp. 564 bude demolována a na jejím místě bude provedena výstavba nového objektu výjezdové základny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina.

Z tohoto důvodu je třeba vyjmout pozemek st. par. č. 647, jehož součástí je budova čp. 564 z hospodaření Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy, Ledeč nad Sázavou, příspěvkové organizace dle materiálu ZK-03-2018-81, př. 1, kterým se předmětné nemovité věci vyjmou z hospodaření příspěvkové organizace.

 

Stanoviska rada kraje

Rada kraje projednala materiál na svém jednání dne 24. 4. 2018 a usnesením č. 0720/13/2018/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Usnesením 0874/15/2018/RK rada kraje rozhodla změnit usnesení 0720/13/20/RK tak, že text "Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Zdravotnické záchrané služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace dle materiálu RK-13-2018-23, př. 2" se ruší

Návrh usnesení schvaluje

dodatek č. 15 Zřizovací listiny Gymnázia, Střední odborné školy a Vyšší odborné školy Ledeč nad Sázavou, dle materiálu ZK-03-2018-81, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 1. 6. 2018

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2019 webmaster@kr-vysocina.cz