Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-03: Informace o činnosti KrÚ

ZK-03-2020-03.pdf, ZK-03-2020-03pr01.xls , ZK-03-2020-03pr02.xls , ZK-03-2020-03pr03.doc

Číslo materiálu 3
Číslo jednací ZK-03-2020-03
Název Informace o činnosti KrÚ
Zpracoval D. Frajová
Předkládá Z. Kadlec
Počet příloh 3
Popis problému

Rada kraje v období od 17. 3. 2020 do 24. 4. 2020 projednávala na svých zasedáních konaných dne 3. 3. 2020 a 21. 4. 2020 změnu počtu zaměstnanců kraje zařazených do Krajského úřadu Kraje Vysočina. V souladu s ustanovením § 59 odst. 1 písm. b) zákona č. 129/2000 Sb., o  krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanovila počet zaměstnanců Kraje Vysočina zařazených do krajského úřadu k 1. 5. 2020 na 496 zaměstnanců a k 1. 6. 2020 na 497  zaměstnanců (usnesení číslo 0394/07/2020/RK k 3. 3. 2020, usnesení číslo 0725/13/2020/RK k 21. 4. 2020). 

 

Na jednání rady kraje konané 3. 3. 2020 se jednalo o navýšení počtu zaměstnanců k 1. 5. 2020 o  6 pracovních míst na oddělení hospodářské správy (pracovní poměry zaměstnanců zařazených do krajského úřadu) z důvodu zajištění úklidových služeb vlastními zaměstnanci. Zajištění financování personální a organizační změny bude řešeno v rámci rozpočtu kapitoly Krajský úřad na rok 2020, ve kterém byly zahrnuty předpokládané výdaje na zajištění úklidových služeb externím dodavatelem. Předkládaná změna zajištění úklidu nepřesahuje rozpočtované výdaje na kapitole Krajský úřad.

Podrobný popis schválených pracovních míst včetně zdůvodnění potřebnosti jejich schválení je uveden v příloze č. 1 materiálu RK-07-2020-17

Na jednání rady kraje konané 21. 4. 2020 se jednalo o navýšení počtu zaměstnanců k 1. 5. 2020 o 1 pracovní místo na odboru sociálních věcí, oddělení sociální správy a 5 pracovních míst na odboru zdravotnictví, oddělení zdravotní péče, a to na dobu určitou do 30. 9. 2022. Důvodem navýšení bylo zahájení realizace inovativního mezioborového projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina. Na realizaci tohoto projektu, registrační číslo CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_018/0013974, byla na základě podané žádosti přiznána Ministerstvem práce a sociálních věcí dotace rozhodnutím č. OPZ/03/018/0013974. Financování projektu je z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 3 - Sociální inovace a mezinárodní spolupráce.

Dále se jednalo o navýšení počtu zaměstnanců k 1. 6. 2020 o 1 pracovní místo na odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb, a to na dobu určitou do 30. 6. 2022. Důvodem navýšení bylo zahájení realizace projektu Zkvalitnění péče o osoby s poruchami autistického spektra v Kraji Vysočina. Na realizaci tohoto projektu, registrační číslo CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0015992, byla na základě podané žádosti přiznána Ministerstvem práce a sociálních věcí dotace rozhodnutím č. OPZ007-871-46/2020. Financování projektu je z Operačního programu Zaměstnanost, prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou.

Na uvedeném jednání došlo současně ke změně v dočasném schválení (prodloužení) pracovních míst pro realizaci projektů na úseku sociálních věcí, u kterých je zřejmé prodloužení daných projektů.

 

Podrobný popis schválených pracovních míst a míst, u kterých došlo ke změně v dočasném schválení, včetně zdůvodnění potřebnosti je uveden v příloze č. 1 materiálu RK-13-2020-43

V daném období nedošlo k žádným významným personálním změnám ve struktuře a v obsazení míst vedoucích zaměstnanců Krajského úřadu Kraje Vysočina. 

Organizační struktura krajského úřadu uvedená v příloze č. 1 tohoto materiálu (ZK-03-2020-03, př. 1) je dle stavu ke dni 24. 4. 2020. Tabulkových pracovních míst je na krajském úřadě ve sledovaném období 481, z toho obsazených k 24. 4. 2020 je 468 pracovních míst. Na obsazení ostatních 13 pracovních míst buď probíhají či proběhla výběrová řízení a čeká se na nástup zaměstnanců anebo jsou v přípravě jednání o obsazení míst, vyhlášení výběrových řízení.

Uvedené informace jsou v souladu se stavem k odeslání údajů dne 24. 4. 2020. 

Přehled okresů, z nichž jednotliví zaměstnanci přicházejí, je přílohou č. 2 tohoto materiálu (ZK-03-2020-03, př. 2). 

Telefonní a e-mailové spojení na jednotlivá pracoviště, jejich umístění a organizační zařazení zaměstnanců do jednotlivých odborů je v aktuální verzi k dispozici na internetových stránkách Kraje Vysočina (aktivní odkaz: http://extranet.kr-vysocina.cz/telefon/index.php).

Návrh řešení

Ředitel krajského úřadu navrhuje zastupitelstvu kraje, aby vzalo informaci o činnosti Krajského úřadu Kraje Vysočina za příslušné období na vědomí. Členové zastupitelstva mají možnost položit k informaci dotazy. Ta může být na jejich základě doplněna ústně přímo v průběhu zasedání zastupitelstva, komplikovanější dotazy budou zodpovězeny písemnou formou v rámci vyřizování interpelací.

Stanoviska Stanoviska nebyla vyžádána.
Návrh usnesení bere na vědomí

Informaci o činnosti krajského úřadu.

Odpovědnost Grémium ředitele
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz