Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-06: Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí příspěvku na realizaci opatření vůči šíření COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS

ZK-03-2020-06.pdf, ZK-03-2020-06pr01.pdf , ZK-03-2020-06pr02.pdf , ZK-03-2020-06pr03.pdf , ZK-03-2020-06pr04.pdf

Číslo materiálu 6
Číslo jednací ZK-03-2020-06
Název Žádost HZS Kraje Vysočina o poskytnutí příspěvku na realizaci opatření vůči šíření COVID-19 – návrh na provedení rozpočtového opatření na kapitole Požární ochrana a IZS
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 4
Popis problému

HZS Kraje Vysočina požádal kraj o dva finanční příspěvky na realizaci opatření vůči šíření COVID-19 v celkové výši 6 500 000 Kč. První žádost je o příspěvek na realizaci opatření vůči šíření COVID-19 ve výši 4 000 000 Kč (ZK-03-2020-06, př. 1), Druhá žádost je o příspěvek na pořízení ochranných prostředků vůči šíření COVID-19 ve výši 2 500 000 Kč (ZK-03-2020-06, př. 2).

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu z důvodu pandemie COVID-19 se v rámci Kraje Vysočina realizují nezbytná krizová opatření. Na této činnosti se významnou měrou podílí HZS Kraje Vysočina, kterému tím vznikají velké neplánované výdaje, se kterými nebylo v rozpočtu HZS kraje počítáno.

Jedná se zejména o realizaci nařízených opatření Krajskou hygienickou stanicí kraje Vysočina na území Kraje Vysočina, v obcích a v objektech Kraje Vysočina. Zajištění logistiky závozů a distribuce dezinfekce a ochranných prostředků z letišť a skladů SSHR do Kraje Vysočina.

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 1. dubna 2020 o přijetí krizových opatření je nařízeno přednostní zásobování Ministerstva vnitra ochrannými maskami a filtry, z toho důvodu bude jejich pořízení pro složky a organizace v Kraji Vysočina realizovat z vlastního rozpočtu HZS Kraje Vysočina. Následně budou distribuovány složkám a subjektům.

Finanční příspěvek kraje bude využit k pokrytí nákladů, které plynou z uvedených krizových opatření.

Návrh řešení

Navrhuje se poskytnout HZS Kraje Vysočina dotaci v celkové výši 6 500 000 Kč na realizaci krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 dle materiálu ZK-03-2020-06, př. 3. Ke krytí této dotace se navrhuje schválit rozpočtové opatření, kterým bude navýšena kapitola Požární ochrana a IZS, § 5213 za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 21. 4. 2020 a usnesením č. 0695/13/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálniho rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02938.0003.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 119 409 tis. Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout z kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření dotaci Hasičskému záchrannému sboru Kraje Vysočina, IČ 70885184 v celkové výši 6 500 000 Kč na realizaci krizových opatření v souvislosti s epidemií COVID-19 dle materiálu ZK-03-2020-06, př. 3;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2020-06, př. 4;

schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 – Krizová opatření o částku 6 500 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, § 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 6 500 000 Kč na poskytnutí dotace.

Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 3. 2020)
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz