Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-07: Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19

ZK-03-2020-07.pdf

Číslo materiálu 7
Číslo jednací ZK-03-2020-07
Název Rozpočtové opatření na kapitole Požární ochrana a IZS - opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19
Zpracoval P. Dvořák, J. Kopecká
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 0
Popis problému

V souvislosti s probíhající pandemií nemoci způsobené novým typem koronaviru je třeba zajišťovat konkrétní opatření na zmírnění dopadu této pandemie (např. nákupem respirátorů a jiných ochranných pomůcek).

Jedná se o mimořádnou situaci.

Návrh řešení

Vzhledem k Vládou České republiky vyhlášenému nouzovému stavu a ke krizové situaci způsobené rozšířením koronaviru je navrhováno radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS (Integrovaný záchranný systém) o částku 10 000 000 Kč za použití kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva, § 6409.

Dále jsou v kapitole Rezerva a rozvoj kraje, položka Nespecifikovaná rezerva, § 5213 zahrnuty finanční prostředky ve výši 1 000 000 Kč určené k zabezpečení krizových opatření dle ustanovení § 25 zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů. Vzhledem ke krizové situaci navrhujeme výše uvedené finanční prostředky převést na kapitolu Požární ochrana a IZS a použít na výdaje spojené s opatřeními proti šíření COVID-19.

O konkrétním použití těchto prostředků bude rozhodovat hejtman kraje jako předseda Bezpečnostní rady kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 21. 4. 2020 a usnesením č. 0696/13/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Aktuální stav kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva činí 119 409 tis. Kč.

Oddělení právní a krajského živnostenského úřadu

OddPKŽU nemá připomínky k předloženému materiálu.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení kapitoly Požární ochrana a IZS, § 5213 - Krizová opatření o částku 11 000 000 Kč při současném snížení kapitoly Rezerva a rozvoj kraje, položky Nespecifikovaná rezerva o částku 11 000 000 Kč (§ 6409 - Ostatní činnosti jinde nezařazené ve výši 10 000 000 Kč a § 5213 – Krizová opatření ve výši 1 000 000 Kč) určenou na realizaci opatření proti šíření COVID-19;

ukládá

hejtmanovi Kraje Vysočina předložit vyúčtování použitých prostředků v plném rozsahu.

Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2021)
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz