Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-08: FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-03-2020-08.pdf, ZK-03-2020-08pr01.pdf , ZK-03-2020-08pr02.pdf

Číslo materiálu 8
Číslo jednací ZK-03-2020-08
Název FOND VYSOČINY – návrh na poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 – návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval P. Dvořák
Předkládá J. Běhounek
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotací z programu AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020 (dále jen „Program“), který schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 11. 2. 2020 usnesením č. 0065/01/2020/ZK. Program je určen obcím na území Kraje Vysočina, které mají zřízenu jednotku požární ochrany (JPO) kategorie JPO II, JPO III nebo JPO V s cisternovou automobilovou stříkačkou (CAS), zařazenou do plošného pokrytí Kraje Vysočina schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2020. Celkový objem finančních prostředků v programu je 4 400 000 Kč.

Do Programu bylo podáno 131 žádostí. Všechny žádosti splňují podmínky Programu pro poskytnutí dotace. Jedná se o nesoutěžní program, výběr projektů byl proveden na základě času podání. Celková výše požadovaných dotací (3 584 500 Kč) nepřekročila celkovou alokaci finančních prostředků v Programu a je možné poskytnout dotaci všem žadatelům splňujícím podmínky výzvy Programu.

Návrh řešení

Odbor sekretariátu hejtmana navrhuje v souladu s podmínkami Programu poskytnout dotaci všem žadatelům, kteří splnili podmínky Programu, a uzavřít s nimi smlouvy o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2020-08, př. 2. Jedná se o 131 žádostí v celkové výši 3 584 500 Kč. Výpis žádostí je uveden v materiálu ZK-03-2020-08, př. 1. Žádosti jsou součástí smluv v materiálu ZK-03-2020-08, př. 2.

Dotace z Programu bude poskytnuta obcím na území kraje za účelem udržení a rozvoje akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí zařazených do plánu plošného pokrytí Kraje Vysočina, schváleného MV GŘ HZS ČR včetně jeho aktualizace pro rok 2020. Dotaci budou čerpat obce zřizující JPO s územní působností nebo JPO s místní působností vybavenou CAS. Maximální výše dotace je navržena podle kategorie JPO v rozmezí 15 000–45 000 Kč.

Dotace byla poskytována i v minulých letech. Její výše na kategorii JPO a možnosti využití zůstaly nezměněny.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 21. 4. 2020 a usnesením č. 0697/13/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálniho rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace - ID O02777.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Akceschopnost jednotek požární ochrany obcí 2020 (ORJ 1500000005) činí 4 400 000 Kč.  

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2020“ obcím na podporu udržení a rozvoj akceschopnosti jednotek požární ochrany obcí v celkové výši 3 584 500 Kč dle materiálu ZK-03-2020-08, př. 1;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu s jednotlivými žadateli dle materiálu ZK-03-2020-08, př. 2.
Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor sekretariátu hejtmana (31. 1. 2021)
Termín 31. 1. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz