Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-10: Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“

ZK-03-2020-10.pdf

Číslo materiálu 10
Číslo jednací ZK-03-2020-10
Název Návrh na provedení rozpočtového opatření – splátka zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na realizaci projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“
Zpracoval K. Vlčková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 0
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0080/02/2016/ZK udělilo souhlas s realizací projektu „Pořízení zdravotnické techniky a vybavení komplexu PCHO“ (dále jen „Projekt PCHO“) Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, (dále také „Nemocnice Třebíč“), předkládaného do Integrovaného regionálního operačního programu (dále jen „IROP“). Aby Nemocnice Třebíč splnila podmínky výzvy, ve kterých je stanovena maximální výše celkových způsobilých výdajů předkládaných projektů, rozdělila schválený Projekt PCHO na dva dílčí projekty „RTG zobrazovací modality, NMR a přístroje do NMR“ a „Zdravotnické technologie a vybavení“ (dále také „Projekt ZT a vybavení“). V souvislosti s tím rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. 0092/02/2017/ZK o uzavření Smlouvy o zápůjčce ve výši 189 340 000 Kč za účelem krytí výdajů spojených s realizací obou projektů a části výdajů určených na pořízení ostatního vybavení PCHO. Smlouva o zápůjčce byla uzavřena na dobu určitou s tím, že Nemocnice Třebíč je povinna vrátit zápůjčku nejpozději v termínu do 31. 12. 2022. Zápůjčka na realizaci Projektu ZT a vybavení byla Nemocnici Třebíč poskytnuta na základě předložených žádostí v celkové výši 61 233 875,37 Kč.

Dne 16. 4. 2020 byla na bankovní účet Kraje Vysočina vrácena část poskytnuté zápůjčky ve výši 908 335,22 Kč, odpovídající povinné spoluúčasti akce ve výši 10 % celkových způsobilých výdajů a zbylé části zápůjčky, které Nemocnice Třebíč vynaložila na realizaci Projektu ZT a vybavení. Zápůjčka je již splacena v plné výši.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhl radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje schválit ve vztahu k rozpočtu Kraje Vysočina příslušné rozpočtové opatření v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o  rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Vrácené peněžní prostředky budou převedeny zpět do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0743/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k navrhovanému rozpočtovému opatření.

Návrh usnesení schvaluje

rozpočtové opatření spočívající ve zvýšení příjmové části rozpočtu kraje, položka 2451 – Splátky půjčených prostředků od příspěvkových organizací o částku 908 335,22 Kč v souvislosti se splátkou zápůjčky od Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, poskytnuté na předfinancování projektu „Zdravotnické technologie a vybavení“ a převedení této částky do Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina (položka 8115 – Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech).

Odpovědnost rada kraje, Odbor ekonomický, Odbor zdravotnictví
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz