Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-11: Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů

ZK-03-2020-11.pdf, ZK-03-2020-11pr01.pdf , ZK-03-2020-11pr02.pdf , ZK-03-2020-11pr03.pdf

Číslo materiálu 11
Číslo jednací ZK-03-2020-11
Název Podpora specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů
Zpracoval Z. Smolíková
Předkládá V. Novotný
Počet příloh 3
Popis problému

Zastupitelstvo Kraje Vysočina dne 10. 12. 2019 usnesením č. 0482/07/2019/ZK schválilo Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 09/19 (dále jen „zásady“) s cílem motivovat a podpořit specializační vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů, a to z důvodu zajištění primární péče v následujících letech. Formou motivace účasti na specializačním vzdělávání je finanční podpora účastníka specializačního vzdělávání (dále jen „žadatele“) a dále finanční podpora akreditovaného zařízení, které specializační vzdělávání realizuje. Součástí smlouvy o finanční podpoře je závazek žadatele po ukončení specializačního vzdělávání, na které byla poskytnuta finanční podpora, poskytovat alespoň 5 let zdravotní služby v oboru všeobecné praktické lékařství nebo pediatrie v úvazku minimálně 20 hodin týdně, a to na území Kraje Vysočina.

Odbor zdravotnictví provádí formální kontrolu žádostí a splnění podmínek stanovených v zásadách. Žádosti splňující veškeré podmínky zásad doporučí odbor zdravotnictví příslušnému orgánu Kraje Vysočina k poskytnutí finanční podpory a uzavření smlouvy o finanční podpoře. Dle zásad náleží úspěšnému žadateli částka 7 300 Kč měsíčně a akreditovanému zařízení náleží částka 5 000 Kč měsíčně. Maximální výše finanční podpory se odvíjí od délky specializačního vzdělávání dané zákonem č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, pro obor všeobecné praktické lékařství a obor pediatrie. Zásady dále stanoví možnost čerpat finanční podporu zpětně- pokud žadatel zahájil specializační vzdělávání před nabytím účinnosti těchto zásad a specializační vzdělávání ještě neukončil.

Odbor zdravotnictví obdržel dvě žádosti o poskytnutí finanční podpory. Žadatelky splňují podmínky stanovené zásadami - doručily řádně vyplněnou žádost, platný doklad o akreditaci akreditovaného zařízení, ve kterém se specializační vzdělávání realizuje, pracovní smlouvu mezi žadatelkami a akreditovanými zařízeními a vzdělávací plán žadatelek.

V případě, že příslušný orgán kraje rozhodne o poskytnutí finančních prostředků, bude s žadatelem uzavřena Smlouva o finanční podpoře a s akreditovaným zařízením Darovací smlouva dle příloh zásad.

Návrh řešení

Odbor zdravotnictví navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 9/19 ze dne 10. 12. 2019, z důvodu splnění všech podmínek, o poskytnutí finančních prostředků žadatelům dle materiálů ZK-03-2020-11, př. 1 a  ZK-03-2020-11, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0744/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Podpora byla zaevidována v systému eDotace (příloha 3 tohoto materiálu).

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Zdravotnictví, § 3599 je mimo jiné počítáno s finančními prostředky na podporu vzdělávání všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost.

Návrh usnesení rozhoduje

dle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina na podporu specializačního vzdělávání všeobecných praktických lékařů a pediatrů č. 9/19 ze dne 10. 12. 2019, o poskytnutí finančních prostředků žadatelům dle materiálů ZK-03-2020-11, př. 1ZK-03-2020-11, př. 2.

Odpovědnost rada kraje (12. 5. 2020), Odbor ekonomický (30. 6. 2020), Odbor zdravotnictví (30. 6. 2020)
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz