Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-13: Majetkoprávní vypořádání stavby "Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV"

ZK-03-2020-13.pdf, ZK-03-2020-13pr01.xls , ZK-03-2020-13pr02.xls , ZK-03-2020-13pr03.doc , ZK-03-2020-13pr04.doc , ZK-03-2020-13pr05.pdf

Číslo materiálu 13
Číslo jednací ZK-03-2020-13
Název Majetkoprávní vypořádání stavby "Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV"
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Tento materiál projednává uzavření smluv řešících majetkoprávní vypořádání pozemků v a okolo areálu Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace.

Kraj Vysočina byl prostřednictvím Odboru majetkového investorem stavby „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ (dále jen stavba). Tato stavba řešila vybudování školícího a  vzdělávacího střediska v areálu ZZS v Jihlavě za účelem vytvoření komplexního centra vzájemně provozně propojených pracovišť umožňujících výuku a výcvik v oblasti odborné přípravy v činnostech, které ZZS zajišťuje na území Kraje Vysočina a v oblasti krizové přípravy. Součástí je velká přednášková místnost pro teoretickou výuku s projekční stěnou a videokonferenčním zařízením, modulové učebny, odborné učebny jak pro teoretickou přípravu získávání odborných znalostí, tak pro praktický nácvik odborných dovedností, místnost pro výcvik leteckých záchranářů – lezecká stěna, simulátor dospělý, simulátor dětský, simulátor práce ve ztížených podmínkách, pracoviště pro trénink BIOHAZARD týmu. Nedílnou součástí stavby je technické a hygienické zázemí, včetně manipulační plochy.

Výše uvedená stavba byla mimo pozemků ve vlastnictví Kraje Vysočina realizována i na pozemcích ve vlastnictví statutárního města Jihlava.

Usnesením č. 0433/05/2016/ZK ze dne 13. 9. 2016 zastupitelstvo kraje rozhodlo uzavřít mezi Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího a statutárním městem Jihlava, na straně budoucího prodávajícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na části pozemků par. č. 1040/18 a  par. č. 1040/3 v k. ú. Horní Kosov a dále na části pozemku par. č. 4380/55 v k. ú. Jihlava, dotčené stavbou „Vzdělávací a výcvikové středisko ZZS KV“ za cenu stanovenou znaleckým posudkem. Náklady na pořízení pozemků jsou uznatelným nákladem dotace.

Po dokončení stavby byly vyhotoveny GP č. 2162-19333/2019 v k. ú. Horní Kosov a GP č. 7724-20281/2019 v k. ú. Jihlava, které řeší zaměření areálu ZZS. Pozemky nacházející se v areálu ZZS ve vlastnictví statutárního města Jihlava jsou uvedeny v materiálu ZK-03-2020-13, př. 1 a naopak pozemky ve vlastnictví Kraje Vysočina nacházející se mimo areál ZZS jsou uvedeny v materiálu ZK-03-2020-13, př. 2.

Usnesením 0497/08/2020/RK ze dne 10. 3. 2020 rada kraje mj. rozhodla zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemků do vlastnictví statutárního města Jihlava. Zveřejnění záměru darování na úřední desce proběhlo ve dnech 12. 3. 2020 až 14. 4. 2020.

Návrh řešení

V důsledku uzavřené smlouvy o budoucí kupní smlouvě navrhuje OM provést majetkoprávní vypořádání pozemků formou 2 kupních smluv. Na základě znaleckých posudků na ocenění nabývaných pozemků dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 1 byla stanovena jejich cena v místě a  čase obvyklá v celkové výši 308 300 Kč a převáděných pozemků dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 2 v celkové výši 36 960 Kč.

OM proto navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 1 z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 308 300 Kč a naopak převést pozemky dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava za kupní cenu 36 960 Kč.  Ve smyslu návrhu bude upraven rozsah majetku předaného k hospodaření ZZS KV.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 10. 3. 2020 a usnesením č. 0497/08/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví bere materiál na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje
  • nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 1 z vlastnictví statutárního města Jihlava do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 308 300 Kč;
  • převést pozemky dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 2 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví statutárního města Jihlava za kupní cenu 36 960 Kč;
schvaluje
  • dodatek č. 30 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 3;
  • dodatek č. 31 Zřizovací listiny Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-13, př. 4.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz