Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-15: Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Telč

ZK-03-2020-15.pdf, ZK-03-2020-15pr01.xlsx , ZK-03-2020-15pr02.xlsx , ZK-03-2020-15pr03.doc , ZK-03-2020-15pr04.doc

Číslo materiálu 15
Číslo jednací ZK-03-2020-15
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků v k.ú. Telč
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 4
Popis problému

Na odbor majetkový krajského úřadu se obrátilo město Telč se žádostí o vypořádání pozemků po realizaci akce "Rekonstrukce bezbariérové cesty v ulici Hradecká" v Telči a předložilo za tím účelem geometrické plány č. 2301-8029/2017 a č. 2301-8030/2017 vyhotovené geodetickou společností GEOPLAN DAČICE s.r.o. Podle těchto GP jsou z pozemků ve vlastnictví kraje oddělovány pozemky zastavěné chodníky a naopak z pozemků ve vlastnictví města Telč jsou oddělovány pozemky zastavěné krajskou silnicí.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje rozhodnout převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-15, př. 1 a nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-15, př. 2 a současně schválit dodatky zřizovací listiny KSUSV, kterými budou pozemky vyjmuty z hospodaření KSUSV a předány do hospodaření KSUSV.

Tímto krokem se město stane vlastníkem pozemků zastavěných chodníkem ve vlastnictví města Telč a naopak Kraj Vysočina se stane vlastníkem pozemků zastavěných krajskou komunikací.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní typ smlouvy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-15, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč a nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-15, př. 2 z vlastnictví města Telč do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny dle materiálu ZK-03-2020-15, př. 3 a ZK-03-2020-15,  př. 4.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 a usnesením č. 0546/09/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s navrhovaným majetkoprávním vypořádáním pozemků v k.ú. Telč dle GP č. 2301-8029/2017 a GP č. 2301-8030/2017.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSUSV souhlasí s majetkoprávním vypořádáním pozemků na ul. Hradecká v k.ú. Telč dle GP č. 2301-8029/2017 a GP č. 2301-8030/2017.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-15, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Telč;
  • nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-15, př. 2 z vlastnictví města Telč do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • dodatek č. 2000 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-15, př. 3;
  • dodatek č. 2001 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-15, př. 4.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz