Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-16: Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd v Kraji Vysočina, k.ú. Borovec, Dalečín, Česká Cikánka, Nová Ves u Třešti

ZK-03-2020-16.pdf, ZK-03-2020-16pr01.xlsx

Číslo materiálu 16
Číslo jednací ZK-03-2020-16
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků pod silnicemi II. a III. tříd v Kraji Vysočina, k.ú. Borovec, Dalečín, Česká Cikánka, Nová Ves u Třešti
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál navrhuje další výkupy pozemků zastavěných silnicemi II. a III. tříd.

Kraj Vysočina je ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, v platném znění, vlastníkem silnic II. a III. tříd. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s  nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.

OM připravuje průběžně podle možností samostatně nebo ve spolupráci s Krajskou správou a  údržbou silnic Vysočiny podklady pro další hromadné výkupy pozemků.

Pozemky byly identifikovány na základě údajů z katastru nemovitostí a geometrických plánů v  celkové výměře 3897 m2 a s jejich majetkoprávním vypořádáním za  kupní cenu 125 Kč /m2 oslovení vlastníci souhlasí.

Návrh řešení

OM navrhuje vykoupit pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-16, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv za kupní cenu 125 Kč/m2.

Výkupem uvedených pozemků dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu, tj. vlastník silnic bude i vlastníkem pozemků zastavěných těmito silnicemi.

Návrh usnesení předpokládá doporučit zastupitelstvu rozhodnout nabýt tyto pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0775/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

nemá námitek k uvedeným výkupům pozemků

Návrh usnesení rozhoduje

úplatně nabýt pozemky od vlastníků aktuálně evidovaných v  katastru nemovitostí ke dni uzavření kupní smlouvy v rozsahu materiálu ZK-03-2020-16, př. 1 do vlastnictví kraje za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz