Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-17: Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy

ZK-03-2020-17.pdf, ZK-03-2020-17pr01.xls

Číslo materiálu 17
Číslo jednací ZK-03-2020-17
Název Majetkoprávní vypořádání pozemků pod stávajícími silnicemi II. a III. třídy
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému
Tento materiál navrhuje další výkupy pozemků zastavěných stávajícími silnicemi II. a III. třídy v Kraji Vysočina.
Kraj Vysočina je ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění vlastníkem silnic II. a III. tříd na svém území. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.
Pozemky navrhované k výkupu byly identifikovány na základě geometrických plánů z roků 2009, 2010 a 2015 a aktuálního stavu v katastru nemovitostí. Jedná se o pozemky kde byly jejich vlastníci osloveni v letech 2009 až 2011 s návrhem na jejich majetkoprávní vypořádání za cenu 50 Kč/m2, ale vlastníci buď nereagovali, nebo požadovali vyšší cenu. Nyní byl vlastníkům zaslán návrh kupní smlouvy s cenou 125 Kč/m2 a oni souhlasili. U GP z roku 2015 byly vlastníci osloveni nyní poprvé. Přesný soupis pozemků navržených k výkupu je uveden v materiálu ZK-03-2020-17, př. 1
Je předpoklad, že část vynaložených finančních prostředků na výkupy těchto pozemků bude refundována ze státního rozpočtu na základě Zásad pro poskytování dotací z podprogramu 298D2260.
Návrh řešení
OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-17, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupních smluv za kupní cenu 125 Kč/m2.
Výkupem pozemků uvedených v materiálu ZK-03-2020-17, př. 1 dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu, tj. vlastník  stavby silnic bude i vlastníkem pozemků zastavěných silnicemi.
Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina za cenu 125 Kč/m2.
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0786/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KSÚSV souhlasí s navrženými převody.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-17, př. 1 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí ke dni uzavírání kupních smluv do vlastnictví Kraje Vysočina za kupní cenu 125 Kč/m2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz