Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-18: Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Brtnice obchvat“

ZK-03-2020-18.pdf, ZK-03-2020-18pr01.xls

Číslo materiálu 18
Číslo jednací ZK-03-2020-18
Název Majetkoprávní příprava stavby "II/405 Brtnice obchvat“
Zpracoval V. Chmela
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o nabytí pozemků do vlastnictví Kraje Vysočina v rámci majetkoprávní přípravy stavby "II/405 Brtnice obchvat“.

Kraj Vysočina je investorem stavby „II/405 Brtnice obchvat“, která by měla být spolufinancována z prostředků SFDI. Jedná se o novostavbu obchvatu Brtnice v celkové délce 3,80 km. Přeložka silnice II/405 je navržena v kategorii S 9,5/90 s rozšířením odbočovacích jízdních pruhů v navržených křižovatkách. Navržené řešení stavby je v souladu s Územním plánem Brtnice a je v souladu s koridorem stanoveným v Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina.

V rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/405 Brtnice obchvat“ je nutné zajistit smlouvy s  vlastníky pozemků dotčených stavbou, kterými bude zajištěno vypořádání vlastnických vztahů. Jedná se především o výkupy pozemků trvale dotčených předmětnou stavbou. Na pozemek ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu bude uzavřena smlouva o bezúplatném převodu pozemku a o pozemky ve vlastnictví města Brtnice bude žádáno o uzavření smlouvy darovací.

Podle vyhotovených geometrických plánů je třeba získat nevykoupené pozemky pod plánovanou stavbou do vlastnictví Kraje Vysočina v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-18, př. 1. celkem se jedná o nabytí 142 561 m2 pozemků, z toho 7 861 m2 je ve vlastnictví města Brtnice a 13 m2 ve vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje k zajištění plynulé majetkoprávní přípravy zastupitelstvu kraje rozhodnout nabýt pozemky v katastrálním území Brtnice pro stavbu „II/405 Brtnice obchvat“. Kupní cena bude prodávajícím navržena jako cena stanovená dohodou ve výši 200 Kč/m2. Kupní cena bude v případě, že se na pozemku nacházejí trvalé porosty nebo stavby, zvýšena o cenu těchto porostů nebo staveb, stanovenou dle platných oceňovacích předpisů. Pozemek ve vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu bude převeden bezúplatně a na pozemky ve vlastnictví města Brtnice bude žádáno o převod darem.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt koupí, darem a bezúplatným převodem pozemky do vlastnictví Kraje Vysočina dle materiálu ZK-03-2020-18, př.  1. Smlouvy nejsou předkládány, protože se jedná o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0774/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s navrženým usnesením

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt pozemky v rámci majetkoprávního vypořádání stavby "II/405 Brtnice obchvat“ v rozsahu, způsobem, za podmínek a cenu dle materiálu ZK-03-2020-18, př. 1 od vlastníků pozemků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání smluv.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2022

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz