Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-21: Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad

ZK-03-2020-21.pdf, ZK-03-2020-21pr01.pdf

Číslo materiálu 21
Číslo jednací ZK-03-2020-21
Název Bezúplatné nabytí pozemku v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad
Zpracoval M. Jaroš
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemku zastavěného silnicí II. třídy z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění, a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy a dalšího movitého a nemovitého majetku, ke kterému měly příslušnost hospodaření tehdejší státní příspěvkové organizace SÚS na území Kraje Vysočina. Kraj převzal tento majetek od státu v nevypořádaném vztahu k pozemkům ve vlastnictví ČR a třetích osob.

Kraj Vysočina průběžně provádí majetkoprávní vypořádání pozemků pod převzatými silnicemi.

Na základě kontroly vlastnictví Odbor majetkový (dále jen OM) zjistil, že část silnice II/353 je postavena mj. na části pozemků par. č. 1188, par. č. 1190 a par. č. 1191 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné. Katastrální úřad pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou vede tyto pozemky ve vlastnictví České republiky a příslušnost hospodařit s majetkem státu má Státní pozemkový úřad.

OM proto objednal GP č. 661-18/2019 na zaměření požadované části silnice. Na základě tohoto GP byly části výše uvedených pozemků zastavěné tělesem silnice II/353 odděleny a nově jsou vedeny jako pozemek par. č. 1190 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 075 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě.

Nezbytnou přílohou žádosti o bezúplatný převod pozemků z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina je i usnesení zastupitelstva kraje o schválení jejich bezúplatného nabytí do vlastnictví kraje.

Návrh řešení

OM navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout bezúplatně nabýt dle GP č. 661-18/2019 nově oddělený pozemek par. č. 1190 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 075 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.

V případě dokončení navrhovaného převodu bude zajištěno sjednocení vlastnictví pozemku a silniční stavby.

Tento materiál předpokládá rozhodnout bezúplatně nabýt pozemek do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 a usnesením č. 0535/09/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

bezúplatně nabýt dle GP č. 661-18/2019 nově oddělený pozemek par. č.  1190 – ostatní plocha, silnice o výměře 1 075 m2 v k. ú. Sněžné na Moravě a obci Sněžné z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz