Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-22: Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina

ZK-03-2020-22.pdf, ZK-03-2020-22pr01.xls

Číslo materiálu 22
Číslo jednací ZK-03-2020-22
Název Bezúplatné nabytí pozemků od České republiky - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina
Zpracoval M. Slánský
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál projednává bezúplatné nabytí pozemků pod silnicemi II. a III. třídy z vlastnictví ČR a příslušnosti hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Kraj Vysočina se na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, ve znění pozdějších předpisů a Rozhodnutí MDS ČR čj. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Kraje Vysočina. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy s fyzickými a právnickými osobami.

Poměrně hodně pozemků je ve vlastnictví ČR - příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Materiál ZK-03-2020-22, př. 1 obsahuje několik takových pozemků, které by měly být převedeny do vlastnictví kraje.

Pozemky uvedené v tomto materiálu získá Kraj Vysočina od Úřadu bez podmínek.

Návrh řešení

OM navrhuje rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-22, př. 1 do vlastnictví Kraje Vysočina, protože se nacházejí pod tělesy silnic II. a III. třídy.

Nabytím výše uvedených pozemků dojde ke sjednocení vlastnictví stavby silničního tělesa a těchto pozemků.

Návrh předpokládá rozhodnout bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-22, př. 1 z vlastnictví ČR - ÚZSVM do vlastnictví Kraje Vysočina.

Pozemky budou po nabytí vloženy do správy KSÚSV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiály projednala na svých zasedáních dne 7. 4. 2020, 21. 4. 2020 a 28. 4. 2020 a usneseními č. 0624/11/2020/RK, 0708/13/2020/RK a 0771/14/2020/RK  je doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

bezúplatně nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-22, př. 1 z vlastnictví České republiky a příslušnosti hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz