Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-25: Nabytí pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ, zastavěného v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 8. stavba

ZK-03-2020-25.pdf

Číslo materiálu 25
Číslo jednací ZK-03-2020-25
Název Nabytí pozemku z vlastnictví ČR - SPÚ, zastavěného v rámci stavby „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ – 8. stavba
Zpracoval J. Krška
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 0
Popis problému

Tento materiál projednává nabytí pozemku  par. č. 126/6, o výměře 281 m2 v k.ú. Olešná u Pelhřimova, zastavěného stavbou „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ - 8. stavba, z vlastnictví ČR do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemek je zapsaný na LV 10002, vlastnické právo Česká republika - příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Praha 3. Stavba „II/602 hr. kraje - Pelhřimov“ – 8. stavba byla prováděna na základě smlouvy nájemní č. 7N16/48 uzavřené dne 1.3.2016 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem a Krajem Vysočina. Podle článku II. smlouvy požádá nájemce nejpozději do 60 dnů od vydání kolaudačního souhlasu o převod předmětného pozemku. Stavba je v současné době ukončena, připravuje se kolaudace stavby. Smlouva o bezúplatném převodu bude uzavřena podle interních předpisů Státního pozemkového úřadu.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č.  126/6 v katastrální území Olešná u Pelhřimova zastavěný v rámci stavby „II/602 hr. kraje - Pelhřimov“ – 8. stavba bezúplatným převodem. Smlouva není předkládána, bude uzavřena podle interních předpisů Státního pozemkového úřadu.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 a usnesením č. 0530/09/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt bezúplatným převodem z vlastnictví České republiky - příslušnost hospodařit s majetkem státu Státní pozemkový úřad do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 126/6 v k.ú. Olešná u Pelhřimova zastavěný stavbou „II/602 hr. kraje – Pelhřimov“ - 8. stavba.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 10. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz