Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-26: Nabytí pozemku v k.ú. a obci Jihlava

ZK-03-2020-26.pdf, ZK-03-2020-26pr01.pdf , ZK-03-2020-26pr02.doc

Číslo materiálu 26
Číslo jednací ZK-03-2020-26
Název Nabytí pozemku v k.ú. a obci Jihlava
Zpracoval P. Kolář
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o bezúplatné nabytí pozemku ve vlastnictví ČR - příslušnost k  hospodaření ÚZSVM v  areálu Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace.

Kraj Vysočina již od února 2016 komunikuje a jedná s Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen "Úřad") o převodu pozemku par. č. 4638/3 v k.ú Jihlava. Jedná se pozemek o výměře 13 m2, který se nachází v oploceném areálu užívaném příspěvkovou organizací kraje s názvem Dětské centrum Jihlava, příspěvková organizace.

V současné době má Kraj Vysočina pozemek vypůjčený na základě Smlouvy o výpůjčce nemovité věci uzavřené dne 27. 2. 2019 o jejímž uzavření rozhodla rada kraje usnesením 0235/04/2019/RK ze dne 12. 2. 2019. Podle stejného usnesení Kraj Vysočina požádal o  bezúplatný převod předmětného pozemku do svého vlastnictví.

Úřad zaslal dne 9. 4. 2020 k podpisu Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k  nemovité věci s omezujícími podmínkami - viz materiál ZK-03-2020-26, př. 1. Dle textu smlouvy je nakládání s pozemkem omezeno pouze pro užívání pro potřeby Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, pozemek nemůže být využíván komerčně ani převeden na jiného vlastníka a to po dobu 10-ti let.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje rozhodnout nabýt pozemek par. č.  4638/3, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 13 m2 z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s  majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 dle Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k  nemovité věci s omezujícími podmínkami dle materiálu ZK-03-2020-26, př.  1.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnutí o nabytí pozemku a schválení dodatku Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0772/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví nemá k materiálu námitky.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt pozemek par. č. 4638/3, ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 13 m2 v k. ú . Jihlava z vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 12800 Praha 2 dle Smlouvy o  bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci s omezujícími podmínkami dle materiálu ZK-03-2020-26, př. 1.

schvaluje

dodatek č. 7 Zřizovací listiny Dětského centra Jihlava, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-26, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz