Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-27: Nabytí dílů pozemků a zřízení služebnosti v k.ú. a obci Třebíč

ZK-03-2020-27.pdf, ZK-03-2020-27pr01.docx , ZK-03-2020-27pr02.doc

Číslo materiálu 27
Číslo jednací ZK-03-2020-27
Název Nabytí dílů pozemků a zřízení služebnosti v k.ú. a obci Třebíč
Zpracoval P. Kolář
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se majetkoprávní vypořádání po stavbě kraje.

Kraj dokončil akci OA a HŠ Třebíč, rekonstrukce technických prostor Otmarova. Stavba zasahuje i do pozemků města Třebíč, přičemž tento zásah je v souladu se Smlouvou zakládající právo provést stavbu uzavřenou mezi městem a krajem dne 8. 2. 2018. Kolaudační souhlas byl vydán dne 2. 10. 2019. Byl vyhotoven geometrický plán na zaměření obvodu stavby na drobný zásah do pozemku města v rozsahu 3 m2 u vstupu do budovy, rozdělení pozemku z důvodu odstranění krytého vstupu a na zaměření služebnosti, protože byla na pozemcích města zřízena ocelová lávka jako úniková cesta.

Na základě tohoto GP odbor majetkový požádal Městský úřad Třebíč, odbor správy majetku a  investic o projednání a předložení samosprávným orgánům města žádost o převod dílů „a“ a  „b“ o výměře 3 m2 oddělených z par. č. 1461/7 v k.ú. Třebíč a to darem a o zřízení služebnosti ve prospěch kraje na pozemcích par. č. 150/1 a st. 218 v k.ú. Třebíč  – také bezúplatně.  Zastupitelstvo města Třebíč na jednání konaném dne 23. 4. 2020 rozhodlo o darování dílů, Rada města Třebíč schválila služebnost.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje rozhodnout nabýt do vlastnictví kraje z  vlastnictví města Třebíč díly "a" a "b" o výměře 3 m2 oddělené z pozemku par. č. 1461/7 v k.ú. Třebíč dle geometrického plánu č. 6518-66/2019 a to darem. Současně s tím je potřebné zřídit služebnost k částem pozemků par. č. st. 218 a par. č. 150/1 ve vlastnictví města Třebíč ve prospěch pozemku par. č. 6639 (vlastník Kraj Vysočina) spočívající v umístění ocelové lávky a v právu chůze na ní.

Protože je pro řešení těchto záležitostí připravena jedna Darovací smlouva a smlouva o zřízení služebnosti, je vhodné aby o věci rozhodlo zastupitelstvo kraje.

Návrh usnesení proto předpokládá vyhradit si ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o zřízení služebnosti, rozhodnout nabýt darem z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina díly "a" a "b" o výměře 3 m2 oddělené z pozemku par. č. 1461/7 v k.ú. Třebíč dle geometrického plánu č. 6518-66/2019 a uzavřít Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-03-2020-27, př. 1.

Návrh usnesení dále obsahuje schválení dodatku Zřizovací listiny příspěvkové organizace, kterým se upravuje rozsah nemovitého majetku předaného do hospodaření.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 4. 2020 a usnesením č. 0673/12/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení si vyhrazuje

ve smyslu ustanovení § 37 zákona č. 129/2000 Sb. o krajích, ve znění pozdějších předpisů pravomoc rozhodnout o zřízení služebnosti k částem pozemků par. č. st. 218 a par. č. 150/1 ve vlastnictví města Třebíč ve prospěch pozemku par. č. 6639 (vlastník Kraj Vysočina) spočívající v  umístění ocelové lávky a v právu chůze na ní;

rozhoduje
  • nabýt darem z vlastnictví města Třebíč do vlastnictví Kraje Vysočina díly "a" a "b" o výměře 3 m2 oddělené z pozemku par. č. 1461/7 v k.ú. Třebíč dle geometrického plánu č. 6518-66/2019;
  • uzavřít Darovací smlouvu a smlouvu o zřízení služebnosti dle materiálu ZK-03-2020-27, př. 1;
schvaluje

dodatek č. 18 Zřizovací listiny Obchodní akademie Dr. Albína Bráfa, Hotelové školy a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Třebíč, dle materiálu ZK-03-2020-27, př. 2.

Odpovědnost rada kraje, Odbor majetkový
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz