Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-28: Darování pozemku v k.ú. Dolní Radslavice

ZK-03-2020-28.pdf, ZK-03-2020-28pr01.pdf , ZK-03-2020-28pr02.doc

Číslo materiálu 28
Číslo jednací ZK-03-2020-28
Název Darování pozemku v k.ú. Dolní Radslavice
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Město Velké Meziříčí nechalo vypracovat geometrický plán č.177-404/2017 a požádalo o darování nově odděleného pozemku par. č. 1108 o výměře 18 m2, odděleného z původního pozemku par. č. 1108 dle geometrického plánu č. 177-404/2017 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí, neboť je zastavěn chodníkem a tvoří veřejné prostranství. Vlastníkem pozemku par. č. 1108 o výměře 27 m2 v k.ú. Dolní Radslavice je Kraj Vysočina. S pozemkem hospodaří Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina městu Velké Meziříčí nově oddělený pozemek par. č. 1108 o výměře 18 m2, oddělený z původního pozemku par. č. 1108 dle geometrického plánu č. 177-404/2017 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí.  Záměr darování tohoto pozemku byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využíván komerčně. Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1108 o výměře 18 m2 oddělený z původního pozemku par. č. 1108 dle geometrického plánu č. 177-404/2017 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 18. 2. 2020 a usnesením č. 0278/05/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s darováním nově odděleného pozemku par. č. 1108 o výměře 18 m2, odděleného z původního pozemku par. č. 1108 dle geometrického plánu č. 177-404/2017 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí do vlastnictví města Velké Meziříčí.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s darováním nově odděleného pozemku par. č. 1108 o výměře 18 m2, odděleného z původního pozemku par. č. 1108 dle geometrického plánu č. 177-404/2017 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí do vlastnictví města Velké Meziříčí.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek par. č. 1108 o výměře 18 m2, oddělený z původního pozemku par. č. 1108 dle geometrického plánu č. 177-404/2017 v k.ú. Dolní Radslavice a obci Velké Meziříčí z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Velké Meziříčí;

schvaluje

dodatek č. 2013 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-28, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz