Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-29: Darování pozemků v k.ú. Rozkoš u Humpolce a k.ú. Krasoňov

ZK-03-2020-29.pdf, ZK-03-2020-29pr01.xls , ZK-03-2020-29pr02.pdf , ZK-03-2020-29pr03.pdf , ZK-03-2020-29pr04.pdf , ZK-03-2020-29pr05.doc

Číslo materiálu 29
Číslo jednací ZK-03-2020-29
Název Darování pozemků v k.ú. Rozkoš u Humpolce a k.ú. Krasoňov
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Město Humpolec nechalo vypracovat geometrické plány č. 263-192/2018 v k.ú. Rozkoš u  Humpolce a č. 467-154/2017 v k.ú. Krasoňov a požádalo Kraj Vysočina o darování pozemků, které jsou využívané jako veřejné prostranství, nebo zastavěné chodníky - materiál ZK-03-2020-29, př. 1. V k.ú. Rozkoš u  Humpolce se jedná o nově vybudované chodníky a v k.ú. Krasoňov o  nástupní plochu u  autobusové zastávky. Předmětem převodu by měly být pozemky katastru nemovitostí par. č.  195/2, par. č. 195/3 v k.ú. Rozkoš u Humpolce a pozemky oddělené geometrickým plánem č.  263-192/2018 v k.ú. Rozkoš u Humpolce par. č. 196/4, par. č. 196/5. Tyto pozemky jsou oddělené z pozemku par. č. 196/1.  Pozemky par. č. 195/2, par. č. 195/3 a  par. č. 196/1 jsou ve vlastnictví Kraje Vysočina a hospodaří s nimi Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Zároveň by předmětem převodu měl být i pozemek v  k.ú. Krasoňov a to par. č. 49/21, oddělený geometrickým plánem č. 467-154/2017 z pozemku par. č. 899/1, který je rovněž ve vlastnictví Kraje Vysočina a v hospodaření Krajské správy a  údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina městu Humpolec pozemky dle materiálu ZK-03-2020-29, př. 1. Záměr darování  těchto pozemků byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v  souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl.  II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o  standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina městu Humpolec v  k.ú. Rozkoš u Humpolce a k. ú. Krasoňov pozemky dle materiálu ZK-03-2020-29, př. 1 a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 10. 3. 2020 a usnesením č. 0487/08/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

souhlasí s darováním pozemků dle přílohy 1 tohoto materiálu.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s darováním pozemků dle přílohy 1 tohoto materiálu.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky v k.ú. Rozkoš u Humpolce a k.ú. Krasoňov dle materiálu ZK-03-2020-29, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Humpolec;

schvaluje

dodatek č. 2014 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-29, př. 5.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz