Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-30: Darování pozemků v k.ú. Pelhřimov

ZK-03-2020-30.pdf, ZK-03-2020-30pr01.xls , ZK-03-2020-30pr02.pdf , ZK-03-2020-30pr03.doc

Číslo materiálu 30
Číslo jednací ZK-03-2020-30
Název Darování pozemků v k.ú. Pelhřimov
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Město Pelhřimov nechalo vypracovat geometrický plán č. 5036-289/2019 a požádalo Kraj Vysočina o darování pozemků v k.ú. Pelhřimov, které jsou zastavěné chodníky.  Jedná se o  pozemky par. č. 3462/34, par. č. 3462/35, par. č. 3462/36, par. č. 3462/37 v k.ú. Pelhřimov, oddělené výše uvedeným geometrickým plánem z pozemku par. č. 3462/1, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina a hospodaří s ním Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace - materiál ZK-03-2020-30, př. 1.

Návrh řešení

OM navrhuje převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina městu Pelhřimov nově oddělené pozemky dle materiálu ZK-03-2020-30, př. 1. Záměr darování těchto pozemků byl zveřejněn na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina po zákonem stanovenou dobu. Darování je v  souladu se Zásadami Zastupitelstva Kraje Vysočina pro převod nemovitého majetku ve vlastnictví Kraje Vysočina – čl. II., odst. 2. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně. Darovací smlouva není předkládána, protože se jedná o  standardní smlouvu.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina městu Pelhřimov v  k.ú. a obci Pelhřimov pozemky dle materiálu ZK-03-2020-30, př. 1 a schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 10. 3. 2020 a usnesením č. 0493/08/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

bere na vědomí převod pozemků dle přílohy 1 tohoto materiálu.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

souhlasí s převodem pozemků dle přílohy 1 tohoto materiálu.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemky v k.ú. a obci Pelhřimov dle materiálu ZK-03-2020-30, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Pelhřimov;

schvaluje

dodatek č. 2015 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-30, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz