Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-31: Darování pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě

ZK-03-2020-31.pdf, ZK-03-2020-31pr01.xls , ZK-03-2020-31pr02.pdf , ZK-03-2020-31pr03.doc

Číslo materiálu 31
Číslo jednací ZK-03-2020-31
Název Darování pozemku v k. ú. Nové Město na Moravě
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování části pozemku KN par. č. 3432/15 v k. ú. Nové Město na Moravě, zastavěné stavbou chodníku, realizovaném v rámci akce s názvem „Úprava přechodů pro chodce v Novém Městě na Moravě – ulice Maršovská“ (u železničního přejezdu).

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátilo Město Nové Město na Moravě se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku, dotčeného výše uvedenou stavbou. Město předložilo geometrický plán číslo 3226-57/2019, který tvoří materiál ZK-03-2020-31, př. 2, Kolaudační souhlas č. j. MUNMNM/74685/2019/12 ze dne 20.11.2019.

Jedná se o část pozemku KN par. č. 3432/15 v k. ú. Nové Město na Moravě, dle geometrického plánu číslo 3226-57/2019 označenou jako par. č. 3432/40 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2, zastavěnou chodníkem ve vlastnictví Města Nové Město na Moravě.

Rozsah dotčeného pozemku je uvedený v materiálu ZK-03-2020-31, př. 1.

Na základě Usnesení 1205/19/2018/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 26.6.2018 vydat souhlas se stavebním záměrem „Úprava přechodů pro chodce v Novém Městě na Moravě – ulice Maršovská“ (u železničního přejezdu).

Odbor stavební a životního prostředí Městského úřadu Nové Město na Moravě vydal dne 20.11.2019 pod č. j. MUNMNM/74685/2019/12 Kolaudační souhlas s užíváním stavby „Úprava přechodů pro chodce v Novém Městě na Moravě – ulice Maršovská“ (u železničního přejezdu).

 

Usnesením 0276/05/2020/RK ze dne 18.2.2020 rozhodla Rady Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemek v k. ú. Nové Město na Moravě v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-31, př. 1. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna. 

Pozemek KN par. č. 3432/15 v k. ú. Nové Město na Moravě získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 4550.

Návrh řešení

OM, po konzultaci s KSÚSV, pracoviště Žďár nad Sázavou a ODSH, navrhuje žádosti města Nové Město na Moravě vyhovět a pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-31, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 3226-57/2019 z pozemku KN par. č. 3432/15 ostatní plocha, silnice v katastrálním území Nové Město na Moravě, převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Pozemek bude sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebude využívaný komerčně.

Návrh usnesení předpokládá  rozhodnout převést darem tento pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 18. 2. 2020 a usnesením č. 0276/05/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina s převodem pozemku do vlastnictví města Nové Město na Moravě souhlasí.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Žďár nad Sázavou souhlasí s darováním pozemku.

Návrh usnesení rozhoduje

převést darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-31, př. 1, oddělený geometrickým plánem číslo 3226-57/2019 z pozemku KN par. č. 3432/15 - ostatní plocha, silnice v katastrálním území Nové Město na Moravě, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Nové Město na Moravě;

schvaluje

dodatek č. 2016 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-31, př. 3

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz