Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-32: Vzájemné darování mezi Krajem Vysočina a obcí Pavlov, okres Žďár nad Sázavou

ZK-03-2020-32.pdf, ZK-03-2020-32pr01.xlsx , ZK-03-2020-32pr02.doc , ZK-03-2020-32pr03.doc , ZK-03-2020-32pr04.pdf , ZK-03-2020-32pr05.pdf

Číslo materiálu 32
Číslo jednací ZK-03-2020-32
Název Vzájemné darování mezi Krajem Vysočina a obcí Pavlov, okres Žďár nad Sázavou
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Jedná se o vzájemné převody pozemků s obcí Pavlov, okres Žďár nad Sázavou.

Předloženými geometrickými plány č. 386-51/2017 a 387-52/2017 v k. ú. a obci Pavlov byl zaměřen skutečný stav opravené části silnice III/34826 v tomto katastrálním území.

Geometrickým plánem č. 386-51/2017 byl z pozemku par. č. 1979/1 v k. ú. a obci Pavlov oddělen pozemek par. č. 1979/3 o výměře 16 m2, který bude převeden z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov. Jedná se o pozemek, který se nachází pod chodníkem.

V materiálu ZK-03-2020-32, př. 1 jsou uvedeny pozemky v k. ú. Pavlov, které obec Pavlov převede do vlastnictví Kraje Vysočina, protože se jedná o pozemky zastavěné silnicí III/34826.

Usnesením 0534/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 rozhodla rada kraje  zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemku par. č. 1979/3 o výměře 16 m2, odděleného geometrickým plánem č. 386-510/2017 z pozemku par. č. 1979/1 v k. ú.. a obci Pavlov. Záměr darování byl na úřední desce vyvěšen ve dnech 31. 3. - 8. 5. 2020.

Pozemek par. č. 1979/1 v k. ú. a obci Pavlov získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 265 pro k. ú. a obec Pavlov.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje majetkoprávní vypořádání pozemků zaměřených geometrickými plány č. 386-51/2017 a 387-52/2017 v k. ú. a obci Pavlov tak, že pozemek par. č. 1979/3, oddělený geometrickým plánem č. 386-51/2017 z pozemku par. č. 1979/1, bude převeden darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov a pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-32, př. 1 budou převedeny darem z vlastnictví obce Pavlov do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemek převáděný do vlastnictví obce Pavlov se nachází pod chodníkem, pozemky převáděné do vlastnictví Kraje Vysočina jsou zastavěny silnicí III/34826.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemek par. č. 1979/3 zaměřený uvedeným geometrickým plánem v k. ú. a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov, nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-32, př. 1 v k. ú. Pavlov z vlastnictví obce Pavlov do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 a usnesením č. 0534/09/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KSÚSV souhlasí s uvedenými převody pozemků v k.ú. a obci Pavlov.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uvedenými vzájemnými převody pozemků s obcí Pavlov.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemek par. č. 1979/3 o výměře 16 m2 oddělený geometrickým plánem č. 386-51/2017 z pozemku par. č. 1979/1 v k. ú. a obci Pavlov z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Pavlov;
  • nabýt darem pozemky v k. ú. a obci Pavlov dle materiálu ZK-03-2020-32, př. 1 z vlastnictví obce Pavlov do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • dodatek č. 2017 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-32, př. 2;
  • dodatek č. 2018 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-32, př. 3.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz