Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-33: Vzájemné darování pozemků mezi Krajem Vysočina a obcí Černá

ZK-03-2020-33.pdf, ZK-03-2020-33pr01.xlsx , ZK-03-2020-33pr02.xlsx , ZK-03-2020-33pr03.doc , ZK-03-2020-33pr04.doc , ZK-03-2020-33pr05.pdf , ZK-03-2020-33pr06.pdf , ZK-03-2020-33pr07.pdf

Číslo materiálu 33
Číslo jednací ZK-03-2020-33
Název Vzájemné darování pozemků mezi Krajem Vysočina a obcí Černá
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 7
Popis problému

Jedná se o vzájemné převody pozemků s obcí Černá.

Předloženými geometrickými plány č. 304-48/2017 a 305-49/2017 v k. ú. a obci Černá a č. 81-50/2017 v k. ú. Milíkov a obci Černá byl zaměřen skutečný stav opravené části silnice III/34826 v těchto katastrálních územích.

Geometrickými plány č. 304-48/2017 a 305-49/2017 byly z pozemku par. č. 737/1 v k. ú. a obci Černá odděleny pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-33, př. 1, které budou převedeny z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá. Jedná se o pozemky, které se nacházejí pod chodníky, příp. veřejným prostranstvím.

V materiálu ZK-03-2020-33, př. 2 jsou uvedeny pozemky v k. ú. Černá a Milíkov, které obec Černá převede do vlastnictví Kraje Vysočina, protože se jedná o pozemky zastavěné silnicí III/34826.

Usnesením 0532/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr darování pozemků dle materiálu RK-09-2020-22, př. 1 z  vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá. Záměr darování byl vyvěšen na úřední desce ve dnech 31. 3. - 8. 5. 2020.

Pozemek par. č. 737/1 v k. ú. a obci Černá získal  Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Velké Meziříčí na listu vlastnictví č. 332 pro k. ú. a obec Černá.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje majetkoprávní vypořádání pozemků zaměřených geometrickými plány č. 304-48/2017 a č. 305-49/2017 v k. ú. a obci Černá a č. 81-50/2017 v k. ú. Milíkov a obci Černá tak, že pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-33, př. 1 budou převedeny darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá a pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-33, př. 2 budou převedeny darem z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina. Pozemky převáděné do vlastnictví obce Černá se nacházejí pod chodníky nebo veřejným prostranstvím, pozemky převáděné do vlastnictví Kraje Vysočina jsou zastavěny silnicí III/34826.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-33, př. 1 v k. ú. a obci Černá z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá, nabýt darem pozemky uvedené v materiálu ZK-03-2020-33, př. 2 v k. ú. Černá a Milíkov a obci Černá z  vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina a schválit dodatky zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 a usnesením č. 0532/09/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

KSÚSV souhlasí s uvedenými vzájemnými převody pozemků v k. ú. Černá a Milíkov a obci Černá mezi obcí Černá a Krajem Vysočina.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uvedenými vzájemnými převody pozemků v k. ú. Černá a Milíkov a obci Černá mezi obcí Černá a Krajem Vysočina

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemky v k. ú. a obci Černá dle materiálu ZK-03-2020-33, př. 1  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Černá;
  • nabýt darem pozemky v k. ú. Černá a Milíkov a obci Černá dle materiálu ZK-03-2020-33, př. 2 z vlastnictví obce Černá do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • dodatek č. 2019 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-33, př. 3;
  • dodatek č. 2020 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-33, př. 4.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz