Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-34: Vzájemné darování pozemků v k. ú. Řásná, obec Řásná

ZK-03-2020-34.pdf, ZK-03-2020-34pr01.xls , ZK-03-2020-34pr02.xls , ZK-03-2020-34pr03.pdf , ZK-03-2020-34pr04.doc , ZK-03-2020-34pr05.doc

Číslo materiálu 34
Číslo jednací ZK-03-2020-34
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. Řásná, obec Řásná
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemku KN par. č. 1438/1 v k. ú. Řásná, zastavěných stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem „Oprava a rozšíření chodníku v obci Řásná“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Řásná se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku, dotčeného výše uvedenou stavbou.

Jedná se o části pozemku KN parcela číslo 1438/1 v k. ú. Řásná, dle geometrického plánu číslo 597-20310/2019 označené jako par. č. 1438/4 – ostatní plocha, jiná plocha a par. č. 1438/5 – ostatní plocha, jiná plocha v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 1, zastavěné chodníky.

Geometrický plán číslo 597-20310/2019 tvoří materiál č. ZK-03-2020-34, př. 3.

 Na základě Usnesení 1205/19/2018/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 26.6.2018 uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Řásná smlouvu o možnosti provést stavbU „Oprava a rozšíření chodníku v obci Řásná“. Tato smlouva byla uzavřena dne 10.7.2018.

Usnesením 0531/09/2020/RK ze dne 124.3.2020 rozhodla Rady Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky v k. ú. Řásná v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 1. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna. 

Pozemek KN par. č. 1438/1 v k. ú. Řásná získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou ze dne 20.12.2001, Dodatkem č. 357 Zřizovací listiny a Rozhodnutím o sloučení příspěvkových organizací ze dne 07.11.2006 je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví č. 50 pro k. ú. Řásná, obec Řásná.

OM současně řeší darování části pozemku KN par. č. 1438/2 v k. ú. Řásná, dle geometrického plánu číslo 597-20310/2019 označené jako par. č. 1438/9 – ostatní plocha, silnice, v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 2, zastavěného silnicí, z vlastnictví obce Řásná do vlastnictví Kraje Vysočina.

Pozemek par. č. 1438/2 nabyla obec Řásná na základě  Smlouvy darovací ze dne 09.07.2014. Právní účinky vkladu práva k okamžiku 11.07.2014 08:26:24, zápis proveden dne 05.08.2014 (V-716/2014-739).

Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Řásná a obec Řásná.

Návrh řešení

OM navrhuje, po konzultaci s ODSH a KSÚSV žádosti obce Řásná vyhovět a části pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 597-20310/2019 z pozemku KN par. č. 1438/1 v k. ú. Řásná, převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem tyto pozemky z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Řásná.

Návrh usnesení dále předpokládá rozhodnout nabýt darem část pozemku, zastavěného silnicí,  v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 2, oddělenou geometrickým plánem číslo 597-20310/2019 z pozemku KN par. č. 1438/2 v k. ú. Řásná,  z vlastnictví obce Řásná do vlastnictví Kraje Vysočina.

Současně s těmito převody bude dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 a usnesením č. 0531/09/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Ktraje Vysočina souhlasí se vzájemným darováním pozemků v k. ú. Řásná.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Jihlava souhlasí se vzájemným darováním pozemků v k. ú. Řásná.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 597-20310/2019 z pozemku KN par. č. 1438/1 v k. ú. Řásná z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Řásná;
  • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 597-20310/2019 z pozemku KN par. č. 1438/2 v k. ú. Řásná z vlastnictví obce Řásná do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • dodatek č. 2021 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 4;
  • dodatek č. 2022 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-34, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz