Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-35: Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče, k. ú. Víska u Kněžic, obec Kněžice

ZK-03-2020-35.pdf, ZK-03-2020-35pr01.xls , ZK-03-2020-35pr02.xls , ZK-03-2020-35pr03.pdf , ZK-03-2020-35pr04.pdf , ZK-03-2020-35pr05.doc , ZK-03-2020-35pr06.doc

Číslo materiálu 35
Číslo jednací ZK-03-2020-35
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče, k. ú. Víska u Kněžic, obec Kněžice
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 6
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemků KN par. č. 2986/1, par. č.  2986/2, par. č. 3029/20, par. č. 3033/1, par. č. 3033/2 v k. ú. Kněžice u Třebíče a části par. č.440/1  v k. ú. Víska u Kněžic, zastavěných stavbou chodníku, realizovanou v rámci akce s názvem „Stavba chodníku podél silnic II/402, III/4025 a III/4026 v obci Kněžice“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátila obec Kněžice se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemků, dotčených výše uvedenou stavbou.

Jedná se o části pozemků KN par. č. 2986/1, par. č.  2986/2, par. č. 3029/20, par. č. 3033/1, par. č. 3033/2 v k. ú. Kněžice u Třebíče, oddělené geometrickým plánem č. 779-19100/2017, v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 1.

Dále se jedná o část pozemku KN par. č. 440/1 v k. ú. Víska u Kněžic, oddělenou geometrickým plánem č. 149-19100/2017, v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 1.

Geometrické plány tvoří materiál ZK-03-2020-35, př. 3 a ZK-03-2020-35, př. 4.

Usnesením 0533/09/2020/RK ze dne 24.3.2020 rozhodla Rady Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky v k. ú. Kněžice u Třebíč a k. ú. Víska u  Kněžic v  rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 1. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna

Pozemky KN par. č. 2986/1, par. č.  2986/2, par. č. 3029/20, par. č. 3033/1, par. č. 3033/2 v k. ú. Kněžice u Třebíče a par. č. 440/1  v k. ú. Víska u Kněžic, získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů, Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 a Smlouvy darovací č. KUJIP00V6NSO ze dne 14.11.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 26.11.2013. Zřizovací listinou ze dne 20.12.2001, Dodatkem č. 357, Dodatkem č. 1039  Zřizovací listiny a Rozhodnutím o sloučení příspěvkových organizací ze dne 07.11.2006 je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Pozemky jsou je vedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na listu vlastnictví č. 390 pro k. ú. Kněžice u Třebíče, obec Kněžice a na LV č. 390 pro k. ú. Víska u Kněžic a obec Kněžice.

OM současně řeší nabytí částí pozemků KN par. č. 2981/1, par. č. 3033/6 v k. ú. Kněžice u Třebíče a pozemku KN par. č. 440/4 v k. ú. Víska u Kněžic, oddělené na základě geometrických plánů č. 779-19100/2017 a č. 149-19100/2017, v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 2, zastavěné silnicí, z vlastnictví obce Kněžice do vlastnictví Kraje Vysočina.

Pozemky KN par. č. 2981/1, par. č. 3033/6 v k. ú. Kněžice u Třebíče nabyla obec Kněžice na základě  vzniku práva ze zákona č. 172/1991 Sb., - žádost o zápis ze dne 13.11.1995, Návrhu ba zápis ze dne 01.04.1998, návrhu na zápis ze dne 26.08.1998 a Smlouvy darovací ze dne 14.11.2013. Právní účinky vkladu práva ke dni 26.11.2013.

Pozemek par. č. 440/4 v k. ú. Víska u Kněžic nabyla obec Kněžice na základě Smlouvy darovací ze dne 24.8.2015. Právní účinky zápisu k okamžiku 26.8.2015 15:54:24. Zápis proveden dne 17.09.2015.

Pozemky jsou vedené Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Jihlava na LV č. 10001 pro k. ú. Kněžice u Třebíče a na LV  č. 10001 pro k. ú. Víska u Kněžic, obec Kněžice.

Návrh řešení

OM navrhuje, po konzultaci s ODSH a KSÚSV žádosti obce Kněžice vyhovět  a části pozemků v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 1, oddělené geometrickými plány č. 779-19100/2017 a č. 149-19100/2017 z pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče a k. ú. Víska u Kněžic, převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 1 z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice.

Návrh usnesení dále předpokládá části pozemků, zastavěné silnicí, v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 2, oddělené geometrickými plány č. 779-19100/2017 a č. 149-19100/2017 z pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče a k. ú. Víska u Kněžic, nabýt darem z vlastnictví obce Kněžice do vlastnictví Kraje Vysočina.

Současně s těmito převody bude dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 a usnesením č. 0533/09/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí s navrhovanými převody pozemků.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Jihlava souhlasí se vzájemným darováním pozemků v k. ú. Kněžice u Třebíče a k. ú. Víska u Kněžic.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 1, oddělené geometrickým plánem č. 779-19100/2017 z pozemků par. č. 2986/1, par. č.  2986/2, par. č. 3029/20, par. č. 3033/1, par. č. 3033/2 v k. ú. Kněžice u Třebíče a geometrickým plánem č. 149-19100/2017  z pozemku par. č. 440/1 v k. ú. Víska u Kněžic, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví obce Kněžice;
  • nabýt darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 2, oddělené geometrickým plánem č. 779-19100/2017 z pozemků par. č. 2981/1, par. č. 3033/6 v k. ú. Kněžice u Třebíče a geometrickým plánem č. 149-19100/2017 z pozemku par. č. 440/4 v k. ú. Víska u Kněžic z vlastnictví obce Kněžice do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • dodatek č. 2023 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 5;
  • dodatek č. 2024 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-35, př. 6.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz