Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-36: Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobkov, obec Chotěboř

ZK-03-2020-36.pdf, ZK-03-2020-36pr01.xls , ZK-03-2020-36pr02.xls , ZK-03-2020-36pr03.pdf , ZK-03-2020-36pr04.doc , ZK-03-2020-36pr05.doc

Číslo materiálu 36
Číslo jednací ZK-03-2020-36
Název Vzájemné darování pozemků v k. ú. Dobkov, obec Chotěboř
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 5
Popis problému

Předkládaný materiál řeší darování částí pozemku KN par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov, zastavěných stavbou s názvem „Dobkov – úprava návsi a autobusových zálivů“.

Na Majetkový odbor Krajského úřadu Kraje Vysočina se obrátilo Město Chotěboř se žádostí o vypořádání majetkoprávních vztahů u pozemku, dotčeného výše uvedenou stavbou.

Jedná se o části pozemku KN parcela číslo 234/1 v k. ú. Dobkov, dle geometrického plánu číslo 297-177/2018 označené jako par. 234/7, par. č. 234/8, par. č. 234/9 v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 1, zastavěné chodníkem.

Geometrický plán číslo 297-177/2018  tvoří materiál ZK-03-2020-36, př. 3.

Na základě Usnesení 0883/17/2017/RK rozhodla Rada Kraje Vysočina na svém jednání dne 15.5.2017 uzavřít nepojmenovanou smlouvu, prokazující právo stavebníka provést výše uvedenou stavbu. Smlouva zakládající právo provést stavbu byla uzavřena dne 19.6.2017.

Usnesením 0277/05/2020/RK ze dne 18.2.2020 rozhodla Rada Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky v k. ú. Dobkov v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 1. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna. 

Pozemek KN par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Dodatkem zřizovací listiny č. 357 ze dne 15.9.2009 a Rozhodnutím o sloučení příspěvkových organizací ze dne 07.11.2006 je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvkové organizace. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 249 pro k. ú. Dobkov, obec Chotěboř.

OM současně řeší darování části pozemku KN par. č. 230/1 – ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dobkov, dle geometrického plánu číslo 297-177/2018 označené jako par. č. 230/16 – ostatní plocha, ostatní komunikace, v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 2, zastavěné zastávkovým zálivem, z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina.

Pozemek KN par. č. 230/1 v k. ú. Dobkov nabylo město Chotěboř na základě Souhlasného prohlášení o nabytí do vlastnictví dle zákona č. 172/1991 Sb. dle § 1, návrh na zápis ze dne 29.10.2002 (Z-7348/2002-601). Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 10001 pro k. ú. Dobkov a obec Chotěboř.

Návrh řešení

OM navrhuje, po konzultaci s ODSH a KSÚSV, žádosti města Chotěboř vyhovět a pozemky v  rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 297-177/2018 z pozemku KN par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov, převést darem z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města a učinit právní úkony nezbytné k převodu. Pozemky budou sloužit pro veřejně prospěšné účely a nebudou využívány komerčně.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 1  z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř.

Návrh usnesení dále předpokládá nabýt darem část pozemku, v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 2, oddělenou geometrickým plánem číslo 297-177/2018 z pozemku KN par. č. 230/1, zastavěnou zastávkovým zálivem, z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina.

Současně s těmito převody bude dodatky Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, upravený rozsah majetku, předaného k hospodaření této příspěvkové organizaci.

Smlouvy nejsou předkládány, jedná se o standardní smluvní vztahy.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 18. 2. 2020 a usnesením č. 0277/05/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Detašované pracoviště Havlíčkův Brod souhlasí se vzájemným darováním pozemků.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina navrhované řešení bere na vědomí.

Návrh usnesení rozhoduje
  • převést darem pozemky v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 1, oddělené geometrickým plánem číslo 297-177/2018  z pozemku KN par. č. 234/1 v k. ú. Dobkov, z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví města Chotěboř;
  • nabýt darem pozemek v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 2, oddělený geometrickým plánem číslo 297-177/2018  z pozemku KN par. č. 230/1 v k. ú. Dobkov, z vlastnictví města Chotěboř do vlastnictví Kraje Vysočina;
schvaluje
  • dodatek č. 2025 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 4;
  • dodatek č. 2026 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-36, př. 5.
Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz