Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-37: Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Hlohov, obec Číhošť

ZK-03-2020-37.pdf, ZK-03-2020-37pr01.pdf

Číslo materiálu 37
Číslo jednací ZK-03-2020-37
Název Návrh na uzavření smlouvy o budoucí darovací smlouvě v k. ú. Hlohov, obec Číhošť
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Na Krajský úřad Kraje Vysočina, OM se obrátila Obec Číhošť se žádostí o uzavření budoucí darovací smlouvy na převod části pozemku KN par. č. 154/5 – ostatní plocha, silnice v k. ú. Hlohov, obec Číhošť, nutné pro zřízení sběrného místa pro kontejnery v rámci stavby „Obec Číhošť – sběrná místa a kontejnery, v rozsahu cca 8 m2.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Oddělení TSÚ Havlíčkův Brod, vydala souhlasné stanovisko s výše uvedeným stavebním záměrem.

Usnesením 0279/05/2020/RK ze dne 18. 2. 2020 rozhodla Rada Kraje Vysočina vydat souhlas se stavebním záměrem „Obec Číhošť – sběrná místa a kontejnery“ a uzavřít nepojmenovanou smlouvu mezi Krajem Vysočina a investorem stavby. Smlouva opravňující provést stavbu na pozemku ve vlastnictví Kraje Vysočina byla uzavřena dne 1. 3. 2020.

Usnesením 0538/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 rozhodla Rada Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat část pozemku KN par. č. 154/5 v k. ú. Hlohov a obci Číhošť. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu v  souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna.
Pozemek KN par. č. 154/5 v k. ú. Hlohov získal Kraj Vysočina na základě Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů ČR č. j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001, vydaného v souladu se zákonem č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů, Dodatkem č. 357 Zřizovací listiny a Rozhodnutím o sloučení organizace Kraje Vysočina ze dne 7. 11. 2006 jej předal k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci Kraje Vysočina.

Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na LV č. 126 pro k. ú. Hlohov a obec Číhošť s právem vlastnickým pro Kraj Vysočina.

Návrh řešení

Odbor majetkový doporučuje, po konzultaci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, žádosti obce Číhošť vyhovět.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Číhošť smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Obec Číhošť – sběrná místa a kontejnery“ a po vyhotovení geometrického plánu  darovat část pozemku KN par. č. 154/5 v k. ú. Hlohov, v rozsahu cca 8 m2, zastavěnou sběrným místem na kontejnery, do vlastnictví obce Číhošť a obec Číhošť se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 a usnesením č. 0538/09/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace vydala souhlasné stanovisko s realizací projektu.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Číhošť smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže po realizaci stavby „Obec Číhošť – sběrná místa a kontejnery" darovat část pozemku KN par. č. 154/5 v k. ú. Hlohov, v rozsahu cca 8 m2, zastavěnou touto stavbou, do vlastnictví obce Číhošť a obec Číhošť se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 8. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz