Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-38: Uzavření budoucí darovací smlouvy v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem

ZK-03-2020-38.pdf, ZK-03-2020-38pr01.pdf

Číslo materiálu 38
Číslo jednací ZK-03-2020-38
Název Uzavření budoucí darovací smlouvy v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Na Krajský úřad Kraje Vysočina se obrátilo město Bystřice nad Pernštejnem se žádostí o  bezplatné převedení části pozemku par. č. 904/1 - ovocný sad v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem  v rozsahu cca 1190 m2. Jedná se o pozemek v areálu Vyšší odborné školy a  Střední odborné školy zemědělsko-technické Bystřice nad Pernštejnem, Dr. Veselého 343, 593 17 Bystřice nad Pernštejnem. Žadatel v odůvodnění své žádosti uvedl, že na předmětné části pozemku plánuje vybudovat parkoviště, které by sloužilo v dopoledních hodinách zejména pro zaměstnance a studenty školy a v odpoledních hodinách a o víkendech pro veřejnost, navštěvující nedaleký hřbitov a kulturní dům. 

Usnesením 0489/08/2020/RK ze dne 10.3.2020 rozhodla Rady Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat část pozemku par. č. 904/1 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, zastavěnou parkovištěm, do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemku na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna

Pozemek par. 904/1 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem nabyl Kraj Vysočina na základě zákona č.  157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou ze dne 20.11.2001 je pozemek svěřený do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je vedený Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Žďár nad Sázavou na listu vlastnictví č. 847 pro k. ú.  a obec Bystřice nad Pernštejnem.

Návrh řešení

Odbor majetkový, po konzultaci s OŠMS a oddělením správy realit OM, navrhuje radě kraje žádosti města Bystřice nad Pernštejnem vyhovět a doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout v  rámci majetkoprávní přípravy stavby "Parkoviště na par. č. 904/1 k. ú. Bystřice n. P."  uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Bystřice nad Pernštejnem smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže darovat část pozemku KN par. č.  904/1 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, v rozsahu cca 1190 m2, zastavěnou parkovištěm, do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem a město Bystřice nad Pernštejnem se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

Návrh usnesení předpokládá zveřejnit záměr darování části pozemku par. č. 904/1 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, která bude zastavěná parkovištěm, do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem.

Smlouva není předkládána, jedná se o standardní smluvní vztah. 

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 10. 3. 2020 a usnesením č. 0489/08/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor školství, mládeže a sportu

Odbor školství, mládeže a sportu souhlasí s bezúplatným převodem za podmínky, že bude městem v době vyučování zajištěno využívání parkoviště pro učitele a žáky VOŠ a SZTŠ.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a městem Bystřice nad Pernštejnem smlouvu o budoucí darovací smlouvě, ve které se Kraj Vysočina zaváže darovat  část pozemku par. č. 904/1 v k. ú. Bystřice nad Pernštejnem, v rozsahu cca 1190 m2, zastavěnou parkovištěm, do vlastnictví města Bystřice nad Pernštejnem a město Bystřice nad Pernštejnem se zaváže tuto část pozemku přijmout do svého vlastnictví.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz