Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-39: Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci stavby „II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360, úsek č. 1“

ZK-03-2020-39.pdf, ZK-03-2020-39pr01.doc

Číslo materiálu 39
Číslo jednací ZK-03-2020-39
Název Uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci stavby „II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360, úsek č. 1“
Zpracoval V. Chmela
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě v rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360, úsek č. 1“.

Stavba „II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360, úsek č. 1“ se nachází v extravilánu mezi městysem Budišov a obci Narameč. Komunikace je navržena v kategorii S 7,5/90 se základní šířkou jízdního pruhu 3,00 m, zpevněnou krajnici šířky 0,25 m a nezpevněnou krajnici šířky 0,75 m pro směrový sloupek a 1,50 m pro svodidlo. Trasa rekonstruované silnice II/390 byla zvolena tak, aby v maximální možné míře sledovala jak směrově, tak výškově trasu stávající komunikace.

Podle záborového elaborátu vypracovaného společností PRIS spol. s r.o., bude trvalým záborem této stavby mimo jiné dotčena část pozemku par. č. 794 o výměře 181 m2 v katastrálním území Nárameč. Tento pozemek je zapsaný u Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Třebíč na LV 553. Vlastníkem výše uvedeného pozemku je Římskokatolická farnost Budišov u  Třebíče, IČ 64268284, Budišov 50, 67503 Budišov. V rámci majetkoprávní přípravy stavby „II/390 Budišov - Nárameč - křiž. II/360, úsek č. 1“ bylo s vlastníkem dotčeného pozemku dohodnuto uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě. S tím, že cena vykupovaného pozemku byla stanovena dohodou ve výši 125 Kč/m2.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnou o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 794 o výměře 181 m2 v katastrálním území Nárameč mezi Římskokatolickou farností Budišov u Třebíče jako vlastníkem pozemku a  budoucím prodávajícím a Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím. Smlouva o budoucí kupní smlouvě je obsahem materiálu ZK-03-2020-39, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0779/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě na část pozemku par. č. 794 o výměře 181 m2 v katastrálním území Nárameč mezi Římskokatolickou farností Budišov u  Třebíče jako budoucím prodávajícím a Krajem Vysočina jako budoucím kupujícím podle materiálu ZK-03-2020-39, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 12. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz