Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-41: Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva

ZK-03-2020-41.pdf, ZK-03-2020-41pr01.doc

Číslo materiálu 41
Číslo jednací ZK-03-2020-41
Název Dodatek č. 1 Smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Kraj Vysočina uzavřel dne 13. 4. 2018 v souladu s usnesením 0325/02/2018/ZK s obcí Věž smlouvu o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva na získání pozemku par.č.  872/5 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 1 319 m2 v k.ú. Věž. Pozemek byl určen pro výstavbu objektu komunitní domácnosti pobytové sociální služby ve Věži. Výstavba objektu měla být fincována z prostředků IROP a uzavření smlouvy bylo podmínkou pro podání žádosti o  finanční prostředky na výstavbu.

Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 30. 6. 2020. Vzhledem k tomu, že žádost  o získání finančních prostředků nebyla dosud dořešena a  blížíí se konec lhůty, na kterou byla smlouva o  budoucí kupní smouvě a o zřízení předkupního práva uzavřena, je nezbytné uzavřít dodatek této smlouvy, kterým bude platnost smlouvy prodloužena. Po dohodě OM a odboru sociálních věcí je navrhováno prodloužit smlouvu 31. 3. 2021.

Návrh řešení

OM navrhuje uzavřít dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva uzavřené dne 13. 4. 2018 mezi Krajem Vysočina a obcí Věž na získání pozemku par. č.  872/5 v k. ú. Věž do vlastnictví kraje.

Dodatkem bude řešeno prodloužení platnosti této smlouvy, a to do 31. 3. 2021. Tento termín umožní dokončit řízení o získání finančích prostředků na výstavbu objektů komunitní domácnosti pobytové sociální služby ve Věži.

Dodatek č. 1 smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Usnesení předpokládá rozhodnout uzařít mezi Krajem Vysočina a  obci Věž dodatek č. 1  smlouvy o budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva dle materiálu ZK-03-2020-41, př. 1.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0777/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor sociálních věcí

Prodloužení termínu platnosti budoucí kupní smlouvy je předpokladem pro nabytí pozemku pro realizaci projektu za stejných podmínek, s kterými počítala úspěšně podaná Žádost o dotaci. Po nabytí pozemku, které vážeme na vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby (předpoklad srpen - září 2020), bude projektu vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Odbor sociálních věcí proto souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít mezi Krajem Vysočina a obcí Věž dodatek č. 1 smlouvy o  budoucí kupní smlouvě a o zřízení předkupního práva uzavřené dne 13. 4. 2018 dle materiálu ZK-03-2020-41, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 15. 7. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz