Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-42: Návrh na změnu usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10.12.2019 – darování pozemků v k. ú. Měřín a obci Měřín

ZK-03-2020-42.pdf, ZK-03-2020-42pr01.xls , ZK-03-2020-42pr02.pdf , ZK-03-2020-42pr03.doc

Číslo materiálu 42
Číslo jednací ZK-03-2020-42
Název Návrh na změnu usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10.12.2019 – darování pozemků v k. ú. Měřín a obci Měřín
Zpracoval M. Kezniklová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 3
Popis problému

Předkládaný materiál řeší změnu usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10.12.2019, na základě kterého bylo rozhodnuto převést darem pozemky par. č. 188/3, par. č. 188/4, par. č. 188/5, část par. č. 188/2 díl „a“ a část par. č. 250 díl „e“ v k. ú. Měřín, oddělené geometrickým plánem č. 1143-17/2019 z pozemku KN par. č. 188 v k. ú. Měřín, v rozsahu dle materiálu ZK-07-2019-32, př. 1, zastavěné chodníkem podél silnice III/3518, z vlastnictví Kraje Vysočina, do vlastnictví městyse Měřín.

V průběhu tohoto majetkoprávního převodu si nechal městys Měřín zapsat do katastru nemovitostí Ohlášení změny údajů o pozemku, jehož součástí byl geometrický plán č. 1177-363/2019  v dotčeném území, kterým se od pozemku par. č. 188 v k. ú. Měřín oddělily pozemky par. č. 188/1, par. č. 188/8, par. č. 188/9. S ohledem na změnu číslování parcel v není možné původní geometrický plán č. 1143-17/2019 použít jako podklad k uzavření darovací smlouvy.

Městys Měřín předložil dne 16.3.2020 nový geometrický plán číslo 1185-40/2020, který tvoří materiál ZK-03-2020-42, př. 2. V tomto geometrickém plánu došlo ke změně číslování pozemků. Z tohoto důvodu je třeba aktualizovat seznam pozemků, které byly v původním usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10.12.2019 určeny k darování městysu Měřín.

Usnesením 0544/09/2020/RK ze dne 24.3.2020 rozhodla Rady Kraje Vysočina zveřejnit na úřední desce krajského úřadu záměr darovat pozemky v k. ú. Měřín v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-42, př. 1. Povinnost zveřejnění záměru darování pozemků na úřední desce krajského úřadu v souladu s ust. § 18 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, po zákonem stanovenou dobu, byla splněna.

Návrh řešení

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout změnit usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10.12.2019 tak, že materiál ZK-07-2019-32, př. 1, se nahradí materiálem ZK-03-2020-42, př. 1.

Návrh usnesení dále předpokládá  schválit dodatek zřizovací listiny KSÚSV, kterým se převáděné pozemky vyjmou z hospodaření.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 a usnesením č. 0544/09/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí s navrhovaným darováním dotčených pozemků v k. ú. Měřín, oddělených GP č. 1185-40/2020.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace souhlasí s navrhovaným darováním dotčených pozemků v k. ú. Měřín, oddělených GP č. 1185-40/2020.

Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení č. 0503/07/2019/ZK ze dne 10. 12. 2019 tak, že materiál ZK-07-2019-32, př. 1 se nahrazuje materiálem ZK-03-2020-42, př. 1;

schvaluje

dodatek č. 2027 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-42, př. 3.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 11. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz