Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-43: Návrh na změnu usnesení 0439/06/2019/ZK - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Golčův Jeníkov

ZK-03-2020-43.pdf, ZK-03-2020-43pr01.docx , ZK-03-2020-43pr02.pdf

Číslo materiálu 43
Číslo jednací ZK-03-2020-43
Název Návrh na změnu usnesení 0439/06/2019/ZK - uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě - k.ú. Golčův Jeníkov
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o zajištění pozemků v k.ú. Golčův Jeníkov smlouvou o smlouvě budoucí kupní pro realizaci projektu "Transformace Domova Háj IV". Cílem projektu je vytvořit zázemí pro ambulantní službu denní stacionář pro cílovou skupinu osoby se zdravotním postižením a pro cílovou skupinu seniorů (max. okamžitá kapacita 20 klientů), sociálně terapeutickou dílnu (max. okamžitá kapacita 6 klientů) a zázemí pro komunitní činnost města.

Usnesením 0335/04/2016/ZK ze dne 21. 6. 2016 rozhodlo zastupitelstvo kraje uzavřít smlouvu o budoucí kupní smlouvě mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina na straně budoucího kupujícího, ve které se budoucí prodávající zaváže, že budoucímu kupujícímu prodá část pozemků par. č. 98 – zahrada o výměře 1073 m2, par. č. 103 – zahrada o výměře 1237 m2, par. č. 104/1 – zahrada o výměře 1594 m2 a pozemků par. č. 2654 – ostatní plocha o výměře 245 m2 v k. ú. a obci Golčův Jeníkov o výměře cca 2000 m2 za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 740 Kč/m2 a budoucí kupující se zaváže tyto nemovitosti za tuto kupní cenu do svého vlastnictví koupit. Smlouva byla uzavřena dne 25. 7. 2016, a to na dobu určitou do 31. 12. 2017. V této lhůtě se nepodařilo stavbu zahájit a proto byl k budoucí kupní smlouvě uzavřen Dodatek č. 1, kterým byla platnost smlouvy prodloužena do 31. 12. 2018. (usnesení 0578/07/2017/ZK). Ani v této lhůtě nebyl projekt zahájen.

Unesením 0439/06/2019/ZK ze dne 5. 11. 2019  zastupitelstvo kraje rozhodlo o uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě na koupi totožných pozemků, resp. již nově oddělených pozemků dle GP č. 1406-52/2018 za kupní cenu ve výši 740 Kč/m2.

Smlouva však nebyla uzavřena z důvodů požadavků na další úpravu obsahu smlouvy vznesených ze strany města Golčův Jeníkov.

Návrh řešení

Materiál předpokládá doporučit zastupitelstvu kraje rozhodnout uzavřít mezi Městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na GP č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par.č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2, který je tvořen částí pozemku 104/1 o výměře 363 m2, části pozemku 103 o výměře 981 m2 a částí pozemku par.č. 98 o výměře 842 m2 a par.č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. a obci Golčův Jeníkov, určené pro realizaci projektu "Transformace Domova Háj IV." v obsahu a textu nově požadovaném městem Golčův Jeníkov. Změny oproti schválenému textu smlouvy dle usnesení 0439/06/2019/ZK spočívají:

  • ve vložení odstavce 4. do Článku III., který zní "Výše kupní ceny bude ověřena novým znaleckým posudkem, který k datu podpisu kupní smlouvy nebude starší tří měsíců. Náklady na znalecký posudek uhradí kupující."
  • ve změně platnosti smlouvy o budoucí kupní smlouvě - místo uzavření smlouvy na dobu určitou do 31. 12. 2021 je nově smlouva uzavírána na dobu určitou do 31. 12. 2020

Nové znění Smlouvy o budoucí kupní smlouvě je obsahem materiálu ZK-03-2020-43, př. 1 a  změny jsou podbarveny žlutě.

Návrh usnesení předpokládá doporučení zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0439/06/2019/ZK ze dne 5. 11. 2019 tak, že text usnesení:

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par. č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu ZK-06-2019-38, př. 2."

se nahrazuje textem:

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par. č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu ZK-03-2020-43, př. 1."

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0778/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor sociálních věcí

Nové uzavření budoucí kupní smlouvy je základním předpokladem pro odkup pozemku pro výstavbu za stejných podmínek, se kterými počítala žádost o dotaci, schválená usnesením 1696/26/2018/RK. K 9. 7. 2019 projekt úspěšně prošel hodnocením, 28. 2. 2020 byl zařazen mezi náhradní projekty. Podpoření projektu dotací je stále možné, pokud dojde k navýšení alokace Výzvy 82 IROP, nebudou realizovány nebo se významně sníží finanční potřeby projektů umístěných výše.

Odbor sociálních věcí proto souhlasí s návrhem usnesení.

Návrh usnesení doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit usnesení 0439/06/2019/ZK ze dne 5. 11. 2019 tak, že text:

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par. č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu ZK-06-2019-38, př. 2"

se nahrazuje textem:

"Zastupitelstvo kraje rozhoduje uzavřít mezi městem Golčův Jeníkov, na straně budoucího prodávajícího a Krajem Vysočina, na straně budoucího kupujícího, smlouvu o budoucí kupní smlouvě na geometrickým plánem č. 1406-52/2018 nově vzniklé pozemky par. č. 98 - zahrada o výměře 2 186 m2 a par. č. 2654/2 - ost. plocha, jiná plocha o výměře 40 m2 v k.ú. Golčův Jeníkov za dohodnutou kupní cenu ve výši 1 647 240 Kč dle materiálu ZK-03-2020-43, př. 1."

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz