Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-44: Koupě pozemků zastavěných krajskou silnicí III/36057 v k.ú. Hroznatín

ZK-03-2020-44.pdf, ZK-03-2020-44pr01.doc

Číslo materiálu 44
Číslo jednací ZK-03-2020-44
Název Koupě pozemků zastavěných krajskou silnicí III/36057 v k.ú. Hroznatín
Zpracoval J. Mrázková
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Na odbor majetkový se obrátila společnost ZEPAS Rudíkov spol. s r.o., č.p. 2, 675 05 Rudíkov  s nabídkou pozemků par. č. 1650/75 - ost. plocha, silnice o výměře 901 m2, par. č.  1650/212 - ost. plocha, silnice o výměře 146 m2 a par. č. 1629/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 114 m2 v k.ú. Hroznatín z důvodu jejich zastavěnosti krajskou silnicí.

OM nechal uvedené pozemky prověřit Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny a dle jejího vyjádření doporučuje získat pozemky par. č. 1650/75 a par. č. 1650/212 v k.ú. Hroznatín, neboť jsou zastavěny silnicí III/36057. O pozemek par.č. 1629/3 nemá KSUSV zájem, jde o pozemek mimo komunikaci, je součástí vjezdu do soukromého areálu.  

Předmětem koupě budou na základě tohoto vyjádření pozemky par. č. 1650/75 a par. č.  1650/212 v k.ú. Hroznatín.

Návrh řešení

OM navrhuje koupit do vlastnictví Kraje Vysočina pozemky par. č. 1650/75 - ost. plocha, silnice o výměře 901 m2, par. č. 1650/212 - ost. plocha, silnice o výměře 146 m2 v k.ú. a obci Hroznatín z  důvodu jejich zastavěnosti krajskou silnicí III/36067 s nekoupit pozemek  par. č. 1629/3 v k. ú. Hroznatín, neboť se nenachází pod krajskou komunikací.

Získáním výše uvedených pozemků bude sjednoceno vlastnictví silnice a silnicí zastavěných pozemků.

Pozemky budou následně dodatkem zřizovací listiny předány do hospodaření KSUSV.

Smlouva  není předkládána, jedná se o standardní typ smlouvy.

Usnesení předpokládá rozhodnout nabýt do vlastnictví kraje pozemky par. č. 1650/75 a par. č.  1650/212 v k.ú. Hroznatín za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m a nenabýt do vlastnictví kraje pozemek par. č. 1629/3 v k.ú. Hroznatín z důvodu výše uvedeného a dále schválit dodatek zřizovací listiny KSUSV, kterým budou výše uvedené pozemky předány do hospodaření.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0776/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, cestmistrovství Třebíč doporučila získat do vlasntictví Kraje Vysočina pozemky par. č. 1650/75 - ost. plocha, silnice o výměře 901 m2, par. č. 1650/212 - ost. plocha, silnice o výměře 146 m2 v k.ú. Hroznatín a nedoporučila získat do vlastnictví kraje pozemek par.č. 1629/3 v k.ú. Hroznatín, neboť se nenachází pod krajskou silnicí a je zastavěn vjezdem do soukromého areálu.

Odbor dopravy a silničního hospodářství

Odbor dopravy a silničního hospodářství nemá k předkládanému materiálu žádných připomínek.

Návrh usnesení rozhoduje
  • nabýt pozemky par. č. 1650/75 - ost. plocha, silnice o výměře 901 m2, par. č. 1650/212 - ost. plocha, silnice o výměře 146 m2 v k.ú. Hroznatín z vlastnictví společnosti ZEPAS Rudíkov spol. s r.o., č.p. 2, 675 05 Rudíkov, IČ: 469 81 969 do vlastnictví Kraje Vysočina za dohodnutou kupní cenu ve výši 125 Kč/m2;
  • nenabýt   z vlastnictví společnosti ZEPAS Rudíkov spol. s r.o., č.p. 2, 675 05 Rudíkov, IČ:  469 81 969 do vlastnictví Kraje Vysočina pozemek par. č. 1629/3 - ost. plocha, ost. komunikace o výměře 114 m2 v k. ú. Hroznatín z důvodu nezastavěnosti krajskou komunikací;
schvaluje

dodatek č. 2028 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-44, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 9. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz