Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-45: Výkup pozemků v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež

ZK-03-2020-45.pdf, ZK-03-2020-45pr01.xls

Číslo materiálu 45
Číslo jednací ZK-03-2020-45
Název Výkup pozemků v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež
Zpracoval I. Flekalová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Předkládaný materiál řeší výkup silničních pozemků pod silnicí III/3525, dle geometrického plánu č. 505-17/2019, který nechala vyhotovit Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace. Odbor majetkový ve spolupráci s Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny, příspěvkovou organizací, pracovištěm Jihlava, řeší výkup pozemků dle materiálu ZK-03-2020-45, př. 1. Kraj Vysočina se ve smyslu zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku ČR do majetku krajů v platném znění a na základě Rozhodnutí MDS ČR č.j. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001 stal vlastníkem silnic II. a III. tříd. Kraj převzal z vlastnictví České republiky silniční majetek s nevypořádanými vlastnickými vztahy.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje vykoupit pozemky dle materiálu ZK-03-2020-45, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 125 Kč/m2. Výkupem dojde k majetkoprávnímu narovnání zjištěného stavu. Návrh usnesení předpokládá rozhodnout nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-45, př. 1 za dohodnutou kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 7. 4. 2020 a usnesením č. 0630/11/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

po dohodě s odborem dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Kraje Vysočina souhlasí s výkupem pozemků v k.ú. Střítež u Jihlavy a obci Střítež dle přílohy 1 tohoto materiálu.

Návrh usnesení rozhoduje

nabýt pozemky dle materiálu ZK-03-2020-45, př. 1 za kupní cenu 125 Kč/m2 od vlastníků vedených v katastru nemovitostí v době uzavírání kupní smlouvy do vlastnictví Kraje Vysočina.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 28. 2. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz