Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-48: Prodej pozemku v k. ú. a obci Okrouhlice

ZK-03-2020-48.pdf, ZK-03-2020-48pr01.doc , ZK-03-2020-48pr02.pdf

Číslo materiálu 48
Číslo jednací ZK-03-2020-48
Název Prodej pozemku v k. ú. a obci Okrouhlice
Zpracoval V. Veselá
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o prodej pozemku v k. ú. a obci Okrouhlice Správě železnic (dříve Správa železniční dopravní cesty). Žádost majetkovému odboru předložila Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc.

Správa železnic, státní organizace je stavebníkem stavby dráhy "Zvýšení traťové rychlosti v úseku Havlíčkův Brod - Okrouhlice". Stavba je již ukončena a probíhá její majetkoprávní vypořádání. Stavbou byl částečně dotčen pozemek par. č. 359/1 v k. ú. a obci Okrouhlice, který je ve vlastnictví Kraje Vysočina. Správa železnic zajistila zaměření stavby a předložila geometrický plán č. 566-6/2019, kterým byl z pozemku par. č. 359/1 oddělen pozemek par. č. 359/28 o výměře 53 m2 touto stavbou dotčený. Zároveň předložila znalecký posudek č. 4332/2019, vyhotovený ing. Františkem Tejkalem, kterým byl požadovaný pozemek oceněn částkou 3 013 Kč jako cena zjištěná.

Usnesením 0540/09/2020/RK ze dne 24. 3. 2020 rozhodla rada kraje zveřejnit na úřední desce Krajského úřadu Kraje Vysočina záměr prodeje pozemku par. č. 359/28 o výměře 53 m2, odděleného geometrickým plánem č. 566-6/2019 z pozemku par. č. 359/1 v k. ú. a obci Okrouhlice. Záměr prodeje byl na úřední desce vyvěšen ve dnech 31. 3. - 8. 5. 2020.  

Pozemek par. č. 359/1 v k. ú. a obci Okrouhlice získal Kraj Vysočina na základě zákona č. 157/2000 Sb. o přechodu některých práv, věcí a závazků z majetku České republiky do majetku krajů a Rozhodnutí Ministerstva dopravy a spojů č. 3796/01-9-KM ze dne 10. 9. 2001. Zřizovací listinou je pozemek svěřen do správy příspěvkové organizace kraje s názvem Krajská správa a údržba silnic Vysočiny. Pozemek je veden Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrálním pracovištěm Havlíčkův Brod na listu vlastnictví č. 40 pro k. ú. a obec Okrouhlice.

Návrh řešení

OM navrhuje úplatně převést pozemek par. č. 359/28 o výměře 53 m2, oddělený geometrickým plánem č. 566-6/2019 z pozemku par. č. 359/1 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy Železnic, státní organizace, se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za kupní cenu 3 013 Kč, jako cenu zjištěnou, podle znaleckého posudku č. 4332/2019 vyhotoveného znalcem ing. Františkem Tejkalem.

Požadovaný pozemek není zastavěn silnicí a je pro kraj nepotřebný a nevyužitelný.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout úplatně převést uvedený pozemek z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železnic, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za kupní cenu 3 013 Kč a schválit dodatek zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 a usnesením č. 0540/09/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

KSÚSV souhlasí s navrženým převodem pozemku v k.ú. Okrouhlice. 

Odbor dopravy a silničního hospodářství

ODSH souhlasí s uvedeným převodem pozemku v k. ú. Okrouhlice.

Návrh usnesení rozhoduje

úplatně převést pozemek par. č. 359/28 o výměře 53 m2, oddělený geometrickým plánem č. 566-6/2019 z pozemku par. č. 359/1 v k. ú. a obci Okrouhlice z vlastnictví Kraje Vysočina do vlastnictví Správy železnic, státní organizace se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 za kupní cenu 3 013 Kč zjištěnou dle znaleckého posudku;

schvaluje

dodatek č. 2030 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-48, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 31. 3. 2021

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz