Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-49: Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/406 Telč - hranice kraje“

ZK-03-2020-49.pdf, ZK-03-2020-49pr01.doc

Číslo materiálu 49
Číslo jednací ZK-03-2020-49
Název Předání nemovitých věcí k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci po stavbě „II/406 Telč - hranice kraje“
Zpracoval H. Zimolová
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 1
Popis problému

Jedná se o schválení dodatku Zřizovací listiny KSÚSV, příspěvkové organizace.

Kraj Vysočina byl investorem stavby „II/406 Telč - hranice kraje“. Stavba silnice byla dokončena a byl vydán kolaudační souhlas. Nyní je třeba pozemky nabyté koupí, darem nebo bezúplatným převodem z důvodu jejich trvalého záboru silnicí II/392 do vlastnictví Kraje Vysočina v katastrálních územích Telč, Myslůvka a Černíč předat k hospodaření Krajské správě a údržbě silnic Vysočiny, příspěvkové organizaci.

Návrh řešení

Odbor majetkový navrhuje zastupitelstvu kraje schválit dodatek Zřizovací listiny Krajské správy a  údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace a předat k hospodaření příspěvkové organizace pozemky v katastrálních územích Telč, Myslůvka a Černíč v rozsahu dle materiálu ZK-03-2020-49, př. 1. Návrh usnesení předpokládá schválit dodatek Zřizovací listiny KSÚSV.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 24. 3. 2020 a usnesením č. 0543/09/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Návrh usnesení schvaluje

dodatek č. 2031 Zřizovací listiny Krajské správy a údržby silnic Vysočiny, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-49, př. 1.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz