Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-50: Spolupráce Kraje Vysočina a města Třebíč při přípravě a realizaci záměru výstavby parkovacího domu v Třebíči

ZK-03-2020-50.pdf, ZK-03-2020-50pr01.pdf , ZK-03-2020-50pr02.doc

Číslo materiálu 50
Číslo jednací ZK-03-2020-50
Název Spolupráce Kraje Vysočina a města Třebíč při přípravě a realizaci záměru výstavby parkovacího domu v Třebíči
Zpracoval P. Kolář
Předkládá M. Kukla
Počet příloh 2
Popis problému

Ve schváleném rozpočtu Kraje Vysočina na rok 2020 je v kapitole Nemovitý majetek, příloze M2 - Zdravotnictví zařazena i akce s názvem Nemocnice Třebíč - Parkovací dům s alokací na zajištění projektové přípravy akce. Jedná se o záměr posílit nedostatečné počty parkovacích míst v areálu nemocnice pro klienty i zaměstnance nemocnice a současně i pro další veřejnost. Kraj Vysočina zajistil zpracování studie záměru.

Studie řeší záměr jako objekt se 4-mi nadzemními podlažími o kapacitě 218 parkovacích míst a komerčními prostory na úrovni 1. nadzemního podlaží - přízemí. Odhadované náklady záměru jsou ve výši 165 mil. Kč včetně DPH bez nákladů projektové přípravy a inženýrských činností. Objekt je umístěn při vstupu a vjezdu do areálu nemocnice, uvnitř areálu (viz. materiál ZK-03-2020-50, př. 1)

Na jednání na úrovni zástupců samosprávy kraje a města, vedení Nemocnice Třebíč a zástupců městského a krajského úřadu konaného dne 4. 2. 2020 zástupci města sdělili, že město má zájem na realizaci záměru a je připraveno se podílet i finančně.

Byla připravena Smlouva o spolupráci jejímž předmětem je úprava a vymezení práv a povinností smluvních stran tj. Kraje Vysočina a města Třebíč při inženýrské a projektové přípravě, realizaci, financování a způsobu provozování záměru výstavby parkovacího domu v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace (viz. materiál ZK-03-2020-50, př. 2). Podle této smlouvy se město Třebíč m.j. zavazuje darovat kraji pozemek (jehož součástí je budova bývalé prodejny) potřebný pro výstavbu a finanční prostředky v celkové hodnotě 50 mil. Kč a to samostatnými darovacími smlouvami. Předmětem darovacích smluv bude pozemek s budovou v hodnotě 2 620 000 Kč (hodnota stanovena dle znaleckého posudku) a peněžitý dar ve výši 47 380 000 Kč.

Návrh řešení

Rada kraje projednala materiál a usnesením 0623/11/2020/RK ze dne 7. 4. 2020 schválila stavební záměr akce Nemocnice Třebíč - Parkovací dům dle materiálu RK-11-2020-11, př. 1.

Návrh usnesení předpokládá rozhodnout uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a  městem Třebíč dle materiálu ZK-03-2020-50, př. 2.

Schválení stavebního záměru a uzavření smlouvy umožní zahájit projektovou přípravu akce a spolupráci kraje a města na přípravě a realizaci záměru.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 7. 4. 2020 a usnesením č. 0623/11/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor zdravotnictví

Odbor zdravotnictví souhlasí s předkládaným materiálem.

Odbor informatiky

Se záměrem souhlasíme a doporučujeme dodržet návrh optimální úrovně IT vybavení PO kraje.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s předloženým návrhem spolupráce.

Odbor ekonomický

Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Nemovitý majatek, v příloze M2 - Zdravotnictví je zařazena stavební akce Nemocnice Třebíč - Parkovací dům. V případě schválení stavebního záměru bude třeba finanční prostředky na realizaci akce plánovat do rozpočtu kraje, kapitoly Nemovitý majetek v rozsahu potřebných finančních prostředků na daný rozpočtový rok. 

Návrh usnesení rozhoduje

uzavřít Smlouvu o spolupráci mezi Krajem Vysočina a městem Třebíč, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při inženýrské a projektové přípravě, realizaci, financování a způsobu provozování záměru výstavby parkovacího domu v areálu Nemocnice Třebíč, příspěvkové organizace, dle materiálu ZK-03-2020-50, př. 2.

Odpovědnost Odbor majetkový
Termín 30. 6. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz