Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-52: Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU

ZK-03-2020-52.pdf, ZK-03-2020-52pr01.pdf

Číslo materiálu 52
Číslo jednací ZK-03-2020-52
Název Financování projektů z oblasti dopravy s předpokládaným spolufinancováním ze zdrojů EU
Zpracoval R. Weidemannová
Předkládá J. Hyliš
Počet příloh 1
Popis problému

Tento materiál je předkládán Zastupitelstvu Kraje Vysočina z důvodu navýšení převodu finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů na projekty silniční infrastruktury spolufinancované z prostředků Evropské unie. Zároveň dochází k aktualizaci seznamu projektů dle materiálu ZK-03-2020-52, př. 1, kde je uveden seznam využívaných speciálních účtů projektů.

Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0035/01/2015/ZK ze dne 27. 1. 2015 schválilo převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2,1 mld. Kč na přípravu a realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-01-2015-26, př. 1; finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu. Následovalo několik změn tohoto materiálu, které spočívaly v úpravě seznamu projektů. Poslední změnu schválilo Zastupitelstvo Kraje Vysočina svým usnesením č. 0042/01/2020/ZK ze dne 11. 2. 2020, kterým rozhodlo změnit usnesení č. 0514/04/2018/ZK tak, že materiál ZK-04-2018-57, př. 1 byl nahrazen materiálem ZK-01-2020-39, př. 2.

Zůstatek z původních 2,1 mld. Kč činil k 20. 4. 2020 cca 315 mil. Kč. Aby bylo možné zajistit průběžné financování projektů dle materiálu ZK-03-2020-52, př. 1, je třeba navýšit disponibilní částku o 1,5 mld. Kč.

Návrh řešení

Odbor dopravy a silničního hospodářství navrhuje zastupitelstvu kraje:

  • změnit usnesení č. 0042/01/2020/ZK tak, že materiál ZK-01-2020-39, př. 2 bude nahrazen materiálem ZK-03-2020-52, př. 1;
  • schválit převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1,5 mld. Kč na přípravu a realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-03-2020-52, př. 1, finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu.
Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0767/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Zastupitelstvo Kraje Vysočina usnesením č. 0035/01/2015/ZK schválilo na projekty silniční infrastruktury převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 2,1 mld. Kč, k dnešnímu dni zbývá k převodu cca 315 mil. Kč. Navrhovaný převod finančních prostředků ve výši 1,5 mld. Kč je určený na projekty v realizaci a projekty předkládané do 91. a 95. výzvy IROP s vlastním podílem žadatele 40 % celkových způsobilých výdajů. Finanční prostředky budou uvolňovány průběžně podle potřeby, v případě nedostatku finančních prostředků ve Fondu strategických rezerv bude použit kontokorentní úvěr.

Návrh usnesení rozhoduje

změnit usnesení č. 0042/01/2020/ZK tak, že materiál ZK-01-2020-39, př. 2 bude nahrazen materiálem ZK-03-2020-52, př. 1;

schvaluje

převod finančních prostředků z Fondu strategických rezerv nebo z cizích zdrojů ve výši max. 1,5 mld. Kč na přípravu a realizaci projektů uvedených v materiálu ZK-03-2020-52, př. 1; finance budou uvolňovány průběžně dle aktuální potřeby každého projektu.

Odpovědnost Odbor dopravy a silničního hospodářství
Termín 31. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz