Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-53: Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2020

ZK-03-2020-53.pdf, ZK-03-2020-53pr01.pdf , ZK-03-2020-53pr02.pdf

Číslo materiálu 53
Číslo jednací ZK-03-2020-53
Název Poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na akci Obnova a údržba značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2020
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 2
Popis problému

Jedná se o poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina v roce 2020 na úhradu nákladů spojených s obnovou a údržbou značených pěších, běžeckých, lyžařských a cykloturistických tras v Kraji Vysočina.

Kraj Vysočina spolupracuje s KČT na obnově značení pěších a lyžařských turistických tras a údržbě turistických informačních prvků již od roku 2003 a na údržbě značení cyklotras od roku 2006. Pěší značení, značení cyklistických i lyžařských tras je KČT každoročně kontrolováno a obnovováno. KČT je garantem, tvůrcem a správcem turistického značení v celé ČR. Obhospodařuje celkem přes 40 tis. km pěších a lyžařských turistických tras a dále se podílí na značení více než 32,5 tis. km tras pro cyklisty. Údržba značení je realizována speciálně vyškolenými značkaři a financována převážně ze zdrojů Ministerstva pro místní rozvoj a jednotlivých krajů.

Na území Kraje Vysočina KČT eviduje přes 3 tis. km pěších a lyžařských tras, z čehož je každým rokem kompletně obnovována 1/3 sítě a udržována či vyměňována 1/5 informačních prvků a směrníků. Krajské dotace pokrývají náklady na cestovné a náhrady značkařů, náklady související s pořízením nářadí a materiálu potřebného pro řádné provedení značení, náklady související se zprůchodněním značených tras a údržbou turistického informačního systému. U nákladů spojených se značením cyklistických tras pokrývají krajské dotace náklady na výrobu a instalaci chybějících nebo poškozených prvků značení, náklady na úhradu cestovních nákladů a náhrad kontrol. Na území Kraje Vysočina je vyznačeno téměř 2,5 tis. km cyklistických tras a KČT naplánoval na první polovinu roku 2020 kontrolu stavu všech vyznačených cyklotras a následně provedení oprav zjištěných závad.

Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Kraje Vysočina (dále jen „OKPPCR“) obdržel písemnou žádost KČT, oblast Vysočina o poskytnutí dotace ve výši 500 000 Kč na obnovu značení turistických značených tras a údržbu turistických informačních prvků v Kraji Vysočina pro rok 2020, viz materiál ZK-03-2020-53, př. 1. Žádost byla podána řádně se všemi zákonem požadovanými náležitostmi. Oproti roku 2019 došlo k navýšení požadované částky dotace zejména z důvodu větší finanční náročnosti obnovy tras zasažených kůrovcovou kalamitou. Navýšení bylo projednáno s Ing. Janou Fischerovu, CSc., radní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, a má její plnou podporu.

Celková dotace 500 000 Kč bude ve výši 350 000 Kč použita na pokrytí nákladů spojených s obnovou a údržbou značení pěších a lyžařských turistických tras. Pilotně je v plánu také proznačit alespoň jednu trasu vhodnou pro rekreační běžce. Zbývajících 150 000 Kč je určeno na obnovu a údržbu značených cyklotras v Kraji Vysočina. Obnova a údržba turistických tras proběhne v souladu s materiálem ZK-03-2020-53, př. 1.

Návrh řešení

OKPPCR navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci KČT, oblast Vysočina, IČO: 06571379, se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, ve výši 500 000 Kč na obnovu a údržbu značených pěších, lyžařských a cyklistických turistických tras v Kraji Vysočina v roce 2020, za podmínek uvedených ve Smlouvě o poskytnutí dotace dle materiálu ZK-03-2020-53, př. 2.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 31. 3. 2020 a usnesením č. 0584/10/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor regionálního rozvoje

Odbor regionálního rozvoje: dotace byla zaevidována v systému eDotace - ID O02957.0001.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky. Ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2020, v kapitole Kultura, § 2143 je počítáno mimo jiné s finančními prostředky na poskytnutí dotace KČT, oblast Vysočina na značení cyklotras a pěších turistických tras.  

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z kapitoly Kultura, § 2143 - Cestovní ruch pobočnému spolku KČT, oblast Vysočina, se sídlem Erbenova 4798/2, 586 01 Jihlava, IČO 06571379, ve výši 500 000 Kč dle materiálu ZK-03-2020-53, př. 2;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu dle materiálu ZK-03-2020-53, př. 2.
Odpovědnost rada kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz