Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-54: Projekty Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, realizované v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika

ZK-03-2020-54.pdf, ZK-03-2020-54pr01.pdf , ZK-03-2020-54pr02.pdf , ZK-03-2020-54pr03.pdf , ZK-03-2020-54pr04.pdf , ZK-03-2020-54pr05.pdf , ZK-03-2020-54pr06.pdf

Číslo materiálu 54
Číslo jednací ZK-03-2020-54
Název Projekty Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, realizované v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika
Zpracoval Z. Vondráková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 6
Popis problému

Zastupitelstvu kraje jsou předkládány na vědomí tři projektové záměry Vysočina Tourism, příspěvkové organizace (dále jen „Vysočina Tourism“) včetně schválení závazků jejich předfinancování a spolufinancování.

U prvního projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu" byla navázána spolupráce s Vysokou školou polytechnickou Jihlava. Smyslem projektu je prohlubování znalostí v oblasti digitalizace kulturního cestovního ruchu v krajem zřizovaných příspěvkových organizacích na úseku kultury. Přípravné práce projektu probíhaly v průběhu prvního pololetí roku 2019. Projekt byl předložen do programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika dne 16. 5. 2019. Dne 29. 11. 2019 obdržel lead partner projektu (VŠPJ) informaci o tom, že monitorovací výbor programu doporučil projekt ke spolufinancování. Smlouva o poskytnutí prostředků z ERDF doposud uzavřena nebyla, stejně tak ani nebylo vydáno Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu. Organizace měla původně v úmyslu financovat projekt čistě z vlastního rozpočtu s případným zapojením rezervního fondu. Prodleva v proplácení žádostí přeshraničních projektů realizovaných v uplynulých letech však výrazným způsobem rozpočet organizace zatížila. Z těchto důvodů organizace zpětně požádala o předfinancování a spolufinancování projektu zřizovatelem.

Celkový předpokládaný rozpočet projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu" je ve výši cca 6 643 628  Kč. Část připadající na realizaci projektu Vysočina Tourism je 497 058 Kč, z toho spoluúčast Vysočina Tourism činí 10 % (tj. 49 706 Kč), ERDF se na celkové částce podílí 85 % (tj. 422 499 Kč) a zbývajících 5 % (tj. 24 853 Kč) je hrazeno ze státního rozpočtu. Základní informace o projektu ve formě karty záměru a celkového předpokládaného rozpočtu jsou uvedeny v materiálech ZK-03-2020-54, př. 1 a ZK-03-2020-54, př. 2.

Druhý projekt „Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá“ byl připraven ve spolupráci s rakouským partnerem Museumsmanagement Niederösterreich GmbH. Cílem projektu je rozvoj a prohloubení CZ-AT spolupráce zejména mezi umělci prostřednictvím sklářského řemesla, které má na obou stranách hranice dlouhou tradici.  Projekt byl podán v rámci Fondu malých projektů programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika dne 18. 3. 2020. Z důvodu složité situace se získáváním partnera projektu na rakouské straně  a následné velmi krátké době pro přípravu projektového záměru, je projekt předkládán orgánům kraje s časovým zpožděním.

Celkový předpokládaný rozpočet projektu „Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá“ je ve výši 369 875 Kč, z toho spoluúčast Vysočina Tourism činí 15 % (tj. 55 481 Kč) a prostředky z  ERDF se na celkové částce podílí 85 % (tj. 314 394 Kč). Základní informace o projektu ve formě karty záměru a celkového předpokládaného rozpočtu jsou uvedeny v materiálech ZK-03-2020-54, př. 3 a ZK-03-2020-54, př. 4.

Třetí projekt „Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“ připravuje 8 partnerů do programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika s termínem podání 15. 5. 2020 (původní termín do 3. 4. 2020 byl prodloužen s  ohledem na pandemii COVID-19). Cílem projektu je využít společný potenciál regionů Jižní Čechy, Vysočina, Waldviertel a Mühlviertel v oblasti kulturního dědictví ke zvýšení návštěvnosti uvedených destinací. Stejně jako v předchozích případech dochází k časovému zpoždění v předložení materiálu k odsouhlasení, a to z důvodu složitého vyjednávání s velkým počtem partnerů a dolaďování detailů projektu do posledního možného termínu.

Celkový předpokládaný rozpočet projektu „Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“ je ve výši cca 20 020 608 Kč. Část připadající na realizaci projektu Vysočina Tourism je 2 761 425 Kč, z toho spoluúčast Vysočina Tourism činí 10 % (tj. 276 142,5 Kč), ERDF se na celkové částce podílí 85 % (tj. 2 347 211,25 Kč) a zbývajících 5 % (tj. 138 071,25 Kč) je hrazeno ze státního rozpočtu. Základní informace o projektu ve formě karty záměru a celkového předpokládaného rozpočtu jsou uvedeny v materiálech ZK-03-2020-54, př. 5 a ZK-03-2020-54, př. 6.

V případě schválení projektových záměrů ze strany orgánů kraje bude nutné projekty příspěvkové organizace Vysočina Tourism předfinancovat z rozpočtu kraje formou zápůjčky. Smlouva o  zápůjčce bude předložena k rozhodnutí orgánům kraje až po uzavření Smlouvy o poskytnutí prostředků z ERDF a Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze státního rozpočtu k jednotlivým projektům samostatně.

Návrh řešení

Rada Kraje Vysočina na návrh odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu (dále také jen „OKPPCR“)  v souladu s „Pravidly Rady Kraje Vysočina k Zásobníku akcí a k projektovému řízení Kraje Vysočina a zřizovaných příspěvkových organizací“ ze dne 26. 2. 2019 č. 02/19 vzala na vědomí projektové záměry Vysočina Tourism, příspěvkové organizace dle materiálů ZK-03-2020-54, př. 1, ZK-03-2020-54, př. 3 a ZK-03-2020-54, př. 5. OKPPCR dále navrhuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí informace o projektech a schválit závazek kraje na zabezpečení financování projektů s tím, že v případě neschválení závazků kraje na zabezpečení předfinancování projektů a krytí finanční spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace zastupitelstvem kraje, budou vynaložené náklady uhrazeny z vlastních zdrojů organizace.

Projektové záměry odpovídají hlavnímu účelu příspěvkové organizace a veřejné prostředky na zajištění aktivit projektů budou vynakládány efektivně. Odhadované náklady projektů vycházejí ze zkušeností příspěvkové organizace s realizací a financováním podobných akcí a aktivit.

Vzhledem k časovým nárokům na přípravu projektových záměrů a nutnosti zajištění koordinace všech partnerů nebylo možno předložit materiály orgánům kraje v dřívějším termínu, OKPPCR však vnímá pozitivně snahu Vysočina Tourism získat externí prostředky na financování naplánovaných projektů a aktivit.

Projektové záměry byly projednány s Ing. Janou Fischerovu, CSc., radní pro oblast kultury, památkové péče, cestovního ruchu a mezinárodních vztahů, a mají její plnou podporu. Předložení projektů do programu přeshraniční spolupráce INTERREG V-A Rakousko-Česká republika znamená možnost získat další finanční prostředky na rozvoj oblasti cestovního ruchu Kraje Vysočina.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 14. 4. 2020 a usnesením č. 0657/12/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický bere materiál na vědomí. Závazek kraje na předfinancování projektů poskytnutím zápůjček je navrhováno řešit zapojením Fondu strategických rezerv Kraje Vysočina. Jednotlivé zápůjčky budou řešeny samostatnými materiály do orgánu kraje. Dofinancování vlastního podílu jednotlivých projektů Vysočina Tourism, příspěvkové organizace z rozpočtu kraje po ukončení jejich realizace je v souladu s běžným postupem kraje.

Odbor regionálního rozvoje

Rizikem u již realizovaného projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu“ může být organizace některých akcí vzhledem k restrikcím kvůli zamezení šíření koronaviru. Při realizaci je nutné se řídit metodikou vydanou Řídicím orgánem programu Interreg V-A AT-CZ v souvislosti s koronavirem. Projekt je realizován do konce listopadu roku 2022, tudíž některé aktivity a akce mohou být posunuty.

Projekt „Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá“ z Fondu malých projektů (FMP), který bude schvalován na květnovém RMV FMP AT-CZ, zapadá do tematického zaměření FMP, partneři jsou relevantní organizace, prostředky ve FMP jsou v dostatečném množství k dispozici. Riziko může být spojeno s organizací hromadné akce v rámci projektu - 6. 6. Zámecký sklářský den, pokud budou ještě v té době platné některé restrikce vzhledem k zabránění šíření koronaviru, například uzavřené hranice. Dle informací od správce FMP je nyní navrženo individuálně řešit případné přesuny akcí na podzim, nebo realizaci projektu pozastavit na dobu uzavření hranic a následně jej o tuto dobu prodloužit. Zpětná vazba z MMR ČR (Národní orgán programu Interreg V-A AT-CZ) prozatím není k dispozici.

Projekt „Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“ svými aktivitami odpovídá zaměření programu Interreg V-A AT-CZ v prioritní ose 2/6c – Zachování, ochrana, propagace a rozvoj přírodního a kulturního dědictví. Partneři jsou relevantní organizace se zkušenostmi z programu AT-CZ. V prioritní ose 2 se očekává napříč celým programovým územím předložení většího počtu projektů, než je současná zbytková alokace této osy.

Grémium ředitele

Grémium ředitele souhlasí s projektovými záměry.

Projektová kancelář Kraje Vysočina

Projektová kancelář Kraje Vysočina: Doporučuje realizaci projektů v rámci programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Rakousko-Česká republika.

Návrh usnesení bere na vědomí

informace o projektových záměrech Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, dle materiálů ZK-03-2020-54, př. 1, ZK-03-2020-54, př. 3ZK-03-2020-54, př. 5;

schvaluje

závazek kraje na:

  • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu" do výše 497 058 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
  • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Spolupráce institucí na Vysočině a v Horním Rakousku při podpoře zvyšování kvalifikace v oblasti digitalizace v kulturním cestovním ruchu", tj. max. do výše 49 706 Kč z rozpočtu kraje;
  • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, „Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá“ do výše 369 875 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
  • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 15 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Česko-rakouská sklářská tradice znovu ožívá“, tj. max. do výše 55 481 Kč z rozpočtu kraje;
  • předfinancování projektu Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, „Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru" do výše 2 761 425 Kč předpokládaných celkových způsobilých výdajů projektu poskytnutím zápůjčky;
  • krytí finančních zdrojů spoluúčasti Vysočina Tourism, příspěvkové organizace, ve výši 10 % z celkových způsobilých výdajů projektu „Kulturní a přírodní památky - šance pro obnovu přeshraničního cestovního ruchu po ukončení pandemie koronaviru“, tj. max. do výše 276 142,50 Kč z rozpočtu kraje.
Odpovědnost rada kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Vysočina Tourism, příspěvková organizace
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz