Kraj Vysočina - logo

Samospráva

ZK-03-2020-57: FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření

ZK-03-2020-57.pdf, ZK-03-2020-57pr01.pdf , ZK-03-2020-57pr02.pdf , ZK-03-2020-57pr03.pdf , ZK-03-2020-57pr04.pdf , ZK-03-2020-57pr05.pdf , ZK-03-2020-57pr06.pdf

Číslo materiálu 57
Číslo jednací ZK-03-2020-57
Název FOND VYSOČINY - návrh na poskytnutí dotací z programu TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020 - návrh na provedení rozpočtového opatření
Zpracoval V. Švarcová, Z. Vondráková
Předkládá J. Fischerová
Počet příloh 6
Popis problému

Materiál se zabývá poskytnutím dotací žadatelům z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020“ určený na podporu standardizace, zkvalitňování a rozšiřování služeb poskytovaných turistickými informačními centry (dále také jen „TIC“) v Kraji Vysočina v oblasti cestovního ruchu.

V termínu pro přijímání žádostí od 1. 2. 2020 do 29. 2. 2020 bylo doručeno celkem 37 žádostí s celkovým požadavkem na dotaci ve výši 1 936 958 Kč. U všech doručených žádostí byla provedena kontrola administrativního souladu žádosti se všemi podmínkami uvedenými ve výzvě (z hlediska administrativního nesouladu bylo z dalšího hodnocení vyřazeno celkem 5 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 190 518 Kč). 32 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 1 746 440 Kč postoupilo k dalšímu hodnocení a je navrženo k podpoře v souhrnné výši 1 734 440 Kč na základě dílčího krácení.

Z celkového počtu 37 je u 19 žádostí provozovatelem TIC příspěvková organizace, zapsaný spolek, církev nebo obchodní společnost. Z tohoto počtu bylo navrženo k podpoře 16 žádostí s požadavkem na dotaci ve výši 882 679 Kč (viz materiál ZK-03-2020-57, př. 1), 3 žádosti s požadavkem na dotaci ve výši 60 000 Kč (viz materiál ZK-03-2020-57, př. 2) byly z důvodu administrativního nesouladu vyřazeny. Provozovatelem TIC u zbylých 18 žádostí je obec, zde je 16 žádostí navrženo k podpoře s požadavkem na dotaci ve výši 851 761 Kč (viz materiál ZK-03-2020-57, př. 3), 2 žádosti s požadavkem na dotaci ve výši 130 518 Kč (viz materiál ZK-03-2020-57, př. 4) byly z důvodu administrativního nesouladu vyřazeny. Obsahem příloh ZK-03-2020-57, př. 5 a ZK-03-2020-57, př. 6 jsou smlouvy navržené k podpoře.

Možnost poskytnout dotaci v režimu de minimis u relevantních příjemců dotace je doložena čestnými prohlášeními v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování Evropské unie na podporu de minimis.

Dotace bude žadatelům poskytnuta po předložení závěrečné zprávy a ověření naplnění všech podmínek, ke kterým se v žádosti o poskytnutí dotace zavázali, nejzazší termín pro doručení závěrečné zprávy je stanoven ke dni 31. 10. 2020.

Návrh řešení

OKPPCR navrhuje Zastupitelstvu Kraje Vysočina rozhodnout poskytnout dotaci provozovatelům TIC dle materiálu ZK-03-2020-57, př. 3 ve znění smluv dle materiálu ZK-03-2020-57, př. 6 a neposkytnout dotaci provozovatelům TIC dle materiálu ZK-03-2020-57, př. 4.

Přílohy ZK-03-2020-57, př. 1, ZK-03-2020-57, př. 2 a ZK-03-2020-57, př. 5 jsou ponechány pro informaci - řeší žadatele, o kterých již rozhodla rada kraje.

Stanoviska rada kraje

Rada kraje materiál projednala na svém zasedání dne 28. 4. 2020 a usnesením č. 0749/14/2020/RK jej doporučila zastupitelstvu kraje ke schválení.

Odbor ekonomický

Odbor ekonomický nemá připomínky k rozpočtovému opatření ve Fondu Vysočiny. Aktuální stav programu Turistická informační centra 2020 (ORJ 4000000014) činí 2 000 000 Kč.

Návrh usnesení rozhoduje
  • poskytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-57, př. 3;
  • uzavřít veřejnoprávní smlouvu se žadateli dle materiálu ZK-03-2020-57, př. 6;
  • neposkytnout dotaci z programu „TURISTICKÁ INFORMAČNÍ CENTRA 2020“ subjektům, na projekt a ve výši dle materiálu ZK-03-2020-57, př. 4.
Odpovědnost rada kraje, Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Termín 12. 5. 2020

Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava © 2020 webmaster@kr-vysocina.cz